Thema buitenruimte

aandachtsgebied MUWI1 -Buitenruimte

28/10, schouw 24/09,Naschrift dd 4 november 2020. Nav.28/10


Beste deelnemers van Thema Buitenruimte MUWI1,

 

Rob van der Veen en Paul Joormann hebben met Ming Wong (teamleider beheer openbare ruimte) en Marien van ’t Hof (teamleider wijkbeheer) naar aanleiding van het thema buitenruimte het volgende afgesproken:

 

Marien gaat met zijn opzichter voor bestratingen buiten de punten nalopen van de schouw, die met bestratingen te maken hebben. Daarna maken ze een plan wanneer wat kan worden aangepakt. In ieder geval worden de opritjes bij de bomen-wig, die al heel lang op het verlanglijstje staan, binnenkort aangelegd.

 

Marien gaat binnenkort met zijn opzichter voor groen door de wijk, om de punten uit de schouw van het groen te bekijken en een plan te maken. Ze kijken dan ook naar welke onderdelen voor de gemeente zijn en welke voor Waterweg Wonen. Daarna vindt afstemming met Waterweg Wonen plaats over de aanpak.

 

In januari zal er een grote snoei-actie door de gemeente worden gedaan.

 

Iedere drie jaar wordt een boom-veiligheids-onderzoek gedaan in alle wijken van de stad. Marien zal nagaan wanneer MUWI weer aan de beurt is.

 

Binnenkort zal door Wijkbeheer een extra schoonmaak actie worden gedaan, om de wijk een beter aanzien te geven. Dat wil zeggen bladeren en vuil van de straten vegen en rommel opruimen.

 

Ming zal een onderzoek instellen naar de staat van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Daarna volgt een overleg met Waterweg Wonen over de aanpak van de wateroverlast. Dat is een lastig en complex probleem wat niet zomaar even opgelost zal zijn. Gemeente en Waterweg Wonen moeten daarin samen naar oplossingen zoeken.

 

Er komt een apart overleg met de bewonerscommissie en gemeente over de speelplaatsen. Hoeveel speelplaatsen, waar moeten die zijn, hoe gaat het onderhoud, enzovoort.

 

Ik vertrouw erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten

Namens Rob van der Veen en Paul Joormann

 

 Vanessa de Baan


28 oktober 2020

Gespreksverslag bijeenkomst Thema Buitenruimte MUWI1

Aanwezig: Rob van Veen, Paul Joormann, Corrie Kortleven, Hanneke Brinkman, Peter Piso, Mustafa Baysaloglu, Ming Wong, Hans Engelchor, Marien van ‘t Hof

Afwezig: Parmy Makking, Doris Paalvast, Fouzia Neijari, Mitchell Scheers, Koen Swanenburg, Jos Wetters, Sergej Fedorin, Kees Schrieks, Mark Swager, Brian Hooplot

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

Terugblik Thema Wonen MUWI1

In thema Wonen zijn een aantal punten naar voren gekomen die betrekking hebben op de Buitenruimte en die zijn aangemerkt als “prioriteit”:

1. Onderhoud Panden

• Lekkage

• Gevelreiniging (gepland)

• Afvoer hemelwater

• Schimmel

2. 1x per week ophaalroute Grofvuil

• Bevorderd recycling van bijvoorbeeld meubels

3. Achterstallig onderhoud buitenruimte in 2021 aanpakken

• Bestrating rond bomen

• Riolering

• Speelplekken  

 

Resultaten Schouw

Voor de resultaten van de schouw wordt gewezen naar het document dat naar aanleiding daarvan is opgemaakt. Niet iedereen heeft de resultaten van de schouw ontvangen, dus een korte samenvatting wordt gegeven. Het is niet de bedoeling om deze in dit overleg opnieuw te bespreken. Het is niet van alle punten duidelijk wie welke punten moet oppakken en daar is enige discussie over.

(Actie: Ming en Marien – overzicht van de schouw doornemen en hun punten, de punten waar twijfel over is bespreken zij met WaWo + terugkoppelen overige deelnemers schouw)

 

Wateroverlast

Inspecties riolering worden regelmatig uitgevoerd. Daarbij is geen achterstand in de planning. Waar wateroverlast is, zal gekeken worden naar de oorzaak van het probleem.

Bij extreme regenbuien van de laatste jaren, komen de straten blank te staan. De gemeente heeft de voorkeur om het regenwater in de grond te laten zakken i.p.v. dit af te voeren via de riolering.

De gemeente begeleidt het verkeer in geval van wateroverlast/calamiteiten.

Het straatwerk heeft de functie van een “badkuip”. Het water kan in de grond zakken en deels via de riolering afgevoerd worden.

De wateroverlast in de tuintjes en de kelders zijn in principe de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel. Bij de huurwoningen is dat dus WaWo. De gemeente zal kijken of de wateroverlast in de tuinen en kelders terug te leiden is naar problemen met het riool, door verzakking of door een slechte aansluiting. Daar waar de gemeente niet verantwoordelijk is voor de wateroverlast wordt dit teruggekoppeld aan WaWo.

Opgemerkt wordt nog dat hemelwater niet goed weg kan lopen omdat kolken door bladeren verstopt raken. De gemeente controleert dit regelmatig. Gemeente geeft aan dat in de herfst de kolken vaker gecontroleerd worden om verstopping door bladeren te voorkomen of te verhelpen.

Mogelijk is er nog geen gescheiden stelsel regenwater/riool omdat de wijk al oud is.

Specifiek m.b.t. de Lobeliastraat zal Ming nakijken hoe de aansluiting bij het Riool is. Hij hoort nog graag of de wateroverlast alleen bij watercalamiteiten is of dat dit een structureel probleem is.

Parmy (WaWo) heeft overzicht van structurele/incidentele problemen m.b.t. wateroverlast.

(Actie: Ming – Punten waar wateroverlast nader laten onderzoeken of er problemen zijn met het riool en/of dat wateroverlast veroorzaakt wordt door bijv. verzakking, indien dit niet zo is: terugkoppeling naar WaWo)

(Actie: Ming – nakijken hoe aansluiting riool Lobeliastraat is en terugkoppelen aan bewoners of, indien nodig, WaWo)

 

Speeltuinen

De gemeente heeft in Thema Wonen aangegeven graag terug te gaan naar twee goed functionerende speeltuinen in wijk MUWI1. Belangrijk is in dat geval hoe deze goed bereikbaar te maken. Bewoners geven echter aan dat zij liever de kleine speeltuintjes handhaven omdat deze voor kleine kinderen beter bereikbaar zijn. De kleine speeltuintjes hebben wel aandacht nodig omdat speeltoestellen en bankjes hier en daar aan reparatie of vervanging toe zijn.

De bewoners rondom de speeltuin in de Hortensiastraat  houden de speeltuin veilig.

Voor alle speeltuintjes geldt dat er gekeken moet worden of deze juist gebruikt worden. Vooral rondom Lobeliastraat/Lavendelstraat zijn (veilig bereikbare) kleine speeltuintjes zeer gewenst. Rijgedrag maakt het hier gevaarlijk.

Een veilig lint door de wijk om kinderen veilig te laten oversteken is gewenst. Bewoners willen graag dat de zandbakken verwijderd worden. Wipkippen behouden, repareren of vervangen indien kapot.

(Actie: Koen Swanenburg informeren dat bewoners geen centralisatie van speeltuintjes willen, maar de huidige speelplekken willen handhaven en kapotte toestellen vervangen).

(Actie: BOR? – bijeenkomst met bewoners organiseren om speeltuintjes te bespreken)

(Actie: Rob/Koen – met Corrie, Mustafa, Hans en Rob bekijken wat mogelijk is budgettair gezien)

 

Woorden omzetten in actie

• Buiten de kaders durven denken

• Samen doen

• Niet door regels laten beperken

• Vertrekken vanuit de inhoud

• Communiceren naar bewoners wat gedaan wordt met de input

• Terugkoppeling stand van zaken

 

Financiën

Indien er te weinig budget is voor de wensen, moet/kan gekeken worden naar:

- (Co-)financiering door derden. Te denken valt aan Fonds Schiedam Vlaardingen.

- Wat is noodzakelijk

- Wat is gewenst

Indien wensen in het kader van Welzijn gevraagd worden (speeltuintjes kinderen) kan ook gekeken of er vanuit Welzijn gefinancierd kan worden.

Bij het aanpakken van bepaalde projecten/plannen is het goed bewoners vooraf te informeren over de financiële mogelijkheden om plannen om te kunnen zetten in actie.

Voor vrijwilligersvergoeding kan een aanvraag gedaan worden.

(Actie: Corrie – aanvraag voor vrijwilligersvergoeding)

(Actie: Rob – gevolgen voor bijstand / schuldsanering / uitkering navragen bij Stroomopwaarts)

(Actie: Rob – overleg met sociaal raadsman wat mogelijk is met betrekking tot vrijwilligersvergoeding)

 

Groen onderhoud

Winter snoei wordt deze winter uitgevoerd. Voor heel Vlaardingen is een MJOP. Iedere drie jaar worden de bomen in een bepaalde wijk gekeurd, ieder jaar een andere wijk. Sommige bomen worden jaarlijks gekeurd.

Samen met bewoners wordt gekeken naar klein onderhoud van groen (in bijvoorbeeld tuintjes van bewoners). In sommige gevallen wordt hiervoor een vrijwilligersvergoeding gegeven. (Zie ook Thema Sociaal)

Goede afstemming met WaWo is noodzakelijk welk groen voor rekening van de gemeente is en welk groen door WaWo onderhouden moet worden.

(Actie: BOR – afstemming met WaWo over verantwoordelijkheid onderhoud Groen)

 

Bestrating

In 2021 worden de punten uit de schouw m.b.t. het straatwerk uitgevoerd.

- Verzakkingen

- “invalide-inritten” (ook op de bomenwig)

- Overlast boomwortels

Waar nodig zullen grotere reparaties plaats vinden.

 

(Zwerf)afval

Bewoners uit de wijk ruimen nu vrijwillig zwerfafval op. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van pasjes, zullen zij hiermee stoppen omdat zij het vuil niet makkelijk weg kunnen gooien. Hiervoor moet een oplossing komen.

Wat betreft het zwerfafval op de Hogendorplaan wordt contact opgenomen met EZ. Winkeliers moeten aangesproken worden meer te doen aan het voorkomen van zwerfafval. Meer prullenbakken zou niet de oplossing zijn (bron: Nederland Schoon).

Zowel in Thema Wonen als in dit Thema Buitenruimte, wordt gevraagd om een wekelijkse ophaalronde op een vaste dag van grofvuil. Dit stimuleert recycling en voorkomt het ongeoorloofd bijplaatsen van grofvuil bij containers.

Bij volgend overleg pasjessysteem voor de containers bespreken met Sander/Fouzia.

(Actie: Hans – Wekelijkse grofvuil ronde met Irado bespreken)

 

Communicatie

Meer communicatie met bewoners is gewenst over:

- Snoei van bomen (Actie: Marien)

- Speelplekken (apart overleg voor opstarten)

- Afval Hogendorplaan

- Zaken die opgepakt worden in het algemeen; laten zien dat dingen gedaan worden en dat er geluisterd wordt naar bewoners

- Diverse kanalen voor communicatie gebruiken: Website MUWI, Babber en Buurbook

 

Opzet volgend overleg:

Zaken die nader zijn uitgewerkt/opgepakt doorspreken

 

 

Actiepunten:

Actiepunt

Wie

Overzicht van de schouw doornemen en hun punten, de punten waar twijfel over is bespreken zij met WaWo + terugkoppelen overige deelnemers schouw

Ming en Marien

Punten waar wateroverlast nader laten onderzoeken of er problemen zijn met het riool en/of dat wateroverlast veroorzaakt wordt door verzakking, indien dit niet zo is: terugkoppeling naar WaWo om probleem op te lossen

Ming

Nakijken hoe aansluiting riool Lobeliastraat is en terugkoppelen aan bewoners of, indien nodig, WaWo)

Ming

Geen centralisatie van speeltuintjes willen, maar de huidige speelplekken willen handhaven en kapotte toestellen vervangen

Koen

Bijeenkomst met bewoners organiseren om speeltuintjes te bespreken

BOR

Uitzoeken mogelijkheden budget speeltuintjes

Rob/Koen en bewoners

Afstemming met WaWo over verantwoordelijkheid onderhoud Groen

BOR

Bewoners informeren over snoei bomen

Marien

Aanvraag voor vrijwilligersvergoeding

Corrie

Gevolgen voor bijstand / schuldsanering / uitkering navragen bij Stroomopwaarts

Rob

overleg met sociaal raadsman wat mogelijk is met betrekking tot vrijwilligersvergoeding

Rob

Wekelijkse grofvuil ronde met Irado bespreken

Hans
Schouw 24 september 2020Vervuiling

Straatwerk

Groen

Woongebouwen

AndersVan Hogendorplaan

• Afvalbakken monitoren, overlopers;

• Winkeliers aanschrijven op vervuiling, o.a. 21a (olie)

• Duiven bij MVE

• Boodschappenwagens Aldi blokkeren trottoir


• Wens planten op de luifel (actie winkeliers)


Azaleastraat

• Hoek Goudenregenstraat: om overlast hondenpoep tegen te gaan en om de buurt een toegankelijke ontmoetingsplek te geven wordt met tante Suus een wijkdeal gesloten over het gebruik, beheer en onderhoud van de groenstrook rondom het eethuisje

Boterbloemstraat


8. Slecht bij 47, boomkrans, betonnen plaat, last van deelscooters

• Stoepverzakking bij Wissink tegenover 1-3

• Boomtoppen niet bijgehouden (Wel gedaan, jaarlijkse keuring, maar in 1 keer snoeien niet mogelijk)

• Bijhouden opschot bij Wissink: gebeurd maar in de zomerperiode niet bij te houden, enorme bloei

• Conifeerhaag bewoners 47 is gezet door bewoners van 2 mutaties ervoor. Huidige bewoners zitten met onderhouds / verwijderingsprobleem. Komt op meer plekken voor in de wijk.

• Vraag: mogen bewoners kopgevels schilderen / graffity

• Speeltuinen jaarlijks keuren?

Dotterbloemstraat


• Straatwerk nalopen en wat nodig is opknappen

• Straatwerk opritjes slecht

• Ontbreekt oprit tegenover nummer 10/12

• Tuintjes gemeente verwijderen (gevaarlijke situatie)

• Paaltjes verboden voor honden verwijderen

• Garage nummer 19 particulier, aanschrijven

• Fietsenrekken gewenst bij 18-20

Goudsbloemstraat


• Verzakking tgv Gasleiding tegenover 10-12

• Beplanting, hoge hagen 31-37. Gemeente of Waterweg Wonen?


• Stoeltjes achter 30-32 doorgegeven

• Fietsenrekken gewenst bij 26-28? machecken

• Speelvoorzieningen

Hortensiastraat


• Verzakkingen, erg slordige uitstraling,

• Opritje naast Hortensiastraat 13-15 moet opgeknapt worden (te steil)• Vervangen veelgebruikte bankjes bij 23 en 25,

• bewoner 23 en 25 uitgenodigd deelnemen aan themagroep Buitenruimte

• Hortensiastraat 30-32 veel fietsenrekken nodig.

• Speeltuin functioneert goed, verdient opknapbeurt

Klaproosstraat• Conifeer nummer 8


• Schuttingen verloederd, mensen in de schuldsanering

• Onderhoud tuinhuisjes slecht

• Voorstel ‘Social Deal tuinonderhoud’

Lavendelstraat


• Racebaan tussen de drempel, maatregelen?

• Alle opritjes nakijken• Hardrijden (en) door dealers

Lobeliastraat


• Alle opritjes nakijken

• Opritjes voor portieken realiseren (behalve bij wijkdeals) om tegengaan over de stoep rijden van scooters

• Groen bij 18-24

• Alle Opfleurtuinen van Waterweg Wonen en Gemeente nakijken inclusief tuin nummer 10


• Hardrijden (en) door dealers

• Parkeerplaats hoek Meidoornstraat: hanggroep, drankgebruik en troep op straat

Goudenregenstraat


• Hoek Lobeliastraat, onderhoud gewenst aan brug bij parkeerplaats (WB)

• Groen bij speelplaatsje is slaapplaats daklozen

• Wingerd tussen struiken

• Verzakkingen bij woongebouwen, zichtbaar aan de muren / fundering en hoogteverschil stoep lage huisjes, of hoge opstap trap portieken

• Tuinuitbreidingen, slechte schuttingen’

• Communicatie over groenbakken nodig, samen met bewonerscommissie

• Andere plek voor Iradocontainer bij CWO

Meidoornstraat

• Wig voor rolstoelers niet toegankelijk (behalve bij Hortensia en Boterbloemstraat)

• Rijden over parkeerplaats om drempel te ontwijken

• Groen tussen lobelia en lavendelstraat, achterkant woningen aanpakken

• Hoek Lobeliastraat: Lelijke groene uitslag flatgebouw

• Regenpijp Aldi sluit niet aan op de overloop vanaf het dak: dus aansluiten

• Tuinuitbreiding, bouwsels, verloedering (aanpak wenselijk)

• Coniferen in tuin bewoners tussen Klaproos en Lavendelstraat

KethelwegWingerd tussen struiken bij flat
 

Algemeen:

 

• Hele wijk wordt deze winter kortgezet

• Speelvoorzieningen worden besproken in aandachtsgebiedenaanpak thema ‘buitenruimte’

• Afstemming gewenst tussen aannemer, Waterweg Wonen, IPSE bewonerscommissie over verwijdering blik en ander afval uit gras vooraf aan maaiwerkzaamheden

• Groene uitslag op meerdere flatgebouwen

• Pasjes voor afvalcontainers (besluit b en w): gaat leiden tot veel bijplaatsingen, slecht voor de wijk

• Communicatie over aanpak buitenruimte (bespreken in Themagroep Buitenruimte)

• Afstemming Waterweg Wonen en Gemeente over wat van wie is  / onderhoud openbaar toegankelijk gebied wenselijk,

• Deelscooters versperren soms op diverse plekken de doorgang op de stoep

• Nalopen van het straatwerkHartelijke groet,

Corrie Kortleven

0640580441