Thema sociaal

aandachtsgebied MUWI1 -Sociaal


14 oktober 2020Gespreksverslag bijeenkomst Thema Sociaal MUWI1 d.d. 14 oktober 2020

Aanwezig: Rob van Veen, Paul Joormann,  Hanneke Brinkman, Peter Piso, Hans Riemens, Kirsten Ebeli, Helene de Jong, Agnieska van Maren, Xochitl de Vries, Mark Olsthoorn,  Kees, Schrieks, Jelle Gerritsen, Pleun Onderdelinden,

Afwezig: Corrie Kortleven, Doris Paalvast, Mitchell Scheers, Lucia van der Laarse, Parmy Makkink, David de Beer, Dieuwertje Roukema, Mandy van Eert, Kelly Haaitsma, Eva Thier, Mark van der voort

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

 

Er gebeurt al heel veel in de wijk MUWI1. Doel van de bijeenkomst Sociaal:

• Wat kan beter

• Wat is daar voor nodig

• Wat zijn belemmeringen

• Wie kan een bijdrage leveren

Zijn er nieuwe ideeën die geprobeerd kunnen worden, voorbeelden van ergens anders, experimenten etc.

Onderwerpen:

1. “Samen” o.a. sociale cohesie, dienstverlening op maat en kracht in de wijk/voldoende vrijwilligers

2. Onderwijs, zorgen voor voldoende perspectief

3. Participatiewet/armoede: bestrijden van werkloosheid en daarmee samenhangende armoede

 

1. “Samen” o.a. sociale cohesie, dienstverlening op maat en kracht in de wijk/voldoende vrijwilligers

Wat er al gebeurt:

• Minters

o Dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten

o Onderdeel van kernteam

o Participatie

• Stichting Aan Zet

o Aanwezig op de scholen (nu in coronatijd wel meer afstand)

▪ Scholen sturen ouders en kinderen door naar de Stichting

o Activiteiten in Buurtpunt Ambacht

o Huisbezoek (op verzoek van de school en op afspraak)

o “Lift je leven” en “Samen leren”à veel impact

o Mond tot mond reclame zorgt voor nieuwe cliënten

o Vertrouwen van personen die werken bij Stichting Aan Zet

o Laagdrempeligheid

• Buurtpunt

o Centraal punt in de wijk voor samenkomst diverse disciplines

• Bibliotheek

o Helpen bij het maken van leeskilometers

o Hebben veel leuke ideeën (maar kunnen niet alles tegelijk

o Haak- en Breicafé (ouderen samen handwerken en contacten leggen)

• Bewonerscommissie

o Veel contact met bewoners in de buurt

o Spreekbuis naar diverse instanties zoals WaWo, Wijkteam, Gemeente e.d.

o buurtambassadeurs

• Voetbalvereniging CWO

o Organiseren samen met het VIB activiteiten en richten zich daarbij op MUWI1 en maken zo de verbinding

▪ Workshops en buiten activiteiten

o BSO is bij CWO ingetrokken

• Fonds Schiedam Vlaardingen: ondersteuning middelen voor kinderen

• Scholen zijn met elkaar in gesprek

• Stroomopwaarts stuurt nieuwsbrief met diverse thema’s om cliënten te informeren

• Coach & Co à maatjesproject voor minder-/meerderjarigen

Wat kan er beter:

• Meer met de basisscholen om de tafel

• Kortere lijnen tussen diverse disciplines

• Samenwerking tussen diverse instanties

o Visitekaartjes bij elkaar leggen

o Hulpbehoevende vragen of zij gebeld mogen worden door bepaalde instanties zodat die de benodigde hulp kunnen bieden

• Samen optrekken bij aanpak laaggeletterdheid

• Het samen gestructureerd organiseren van activiteiten in de wijk waarbij WaWo/Gemeente samen optrekken met de bewoners

• CWO zoekt meer vrijwilligers. Er is werk genoeg.

• Communicatie:

o Taalbarrière

o Waar is wat te vinden

o Hoe kan men hulp krijgen

o Hoe kunnen we hulpzoekenden bereiken

o Welke communicatiekanalen (krant/flyers worden niet -voldoende- gelezen)

o Wellicht een filmpje via Facebook op Taalniveau B1

• Scholen betrekken bij hulpverleningen (zij hebben de netwerken)

o Scholen kunnen aanmelden

o Instanties als St. Aan Zet en Stroomopwaarts kunnen naar de school komen

o Formulierenbrigade

• Bereik van kinderen met hulpvraag. Vlaardingen zit op het landelijk gemiddelde, maar Stroomopwaarts ziet graag een stijging van 3 of 4%. De schoolpas heeft een bereik van 80% van de hulpbehoevende kinderen.

o Welk percentage hiervan maakt geen gebruik van de andere regelingen en wat is hiervan de oorzaak?

▪ Ouders niet zozeer de behoefte omdat het veel werk met zich mee brengt

▪ Meer problematiek in die gezinnen

• Bewoners (met middeninkomens) in het algemeen krijgen het (nu met de coronacrisis maar ook daarvoor) alleen maar slechter, maar er zijn niet meer aanvragen voor financiële hulpverlening.

o Mogelijk doordat corporaties coulanter zijn met betalingsachterstanden?

o Dit kan betekenen dat er over enige tijd een groter aantal aanvragen gaat komen. Zijn de instanties daarop voorbereid?

• Hoe bereiken we de hulpbehoevenden zonder kinderen?

• Buurtambassadeurs kunnen rol spelen in verbinding tussen hulpbehoevenden en instanties.

• Een website waar in eenvoudige taal en zeer overzichtelijk

o Gewezen wordt naar de gezochte hulp

o Gewezen wordt op de mogelijkheden

o Juist voor inwoners zichtbaar

o Rekening houdend met laag geletterdheid en taalbarrière

• Ook professionals weten soms niet wat er allemaal mogelijk is aan hulpverlening.

• Het bereiken van de ouderen

o Eenzaamheid

o Hulp bij onderhoud van bijvoorbeeld de tuin

o Hoe meer verbinding met bewoners om hen heen

• Garantie veiligheid voor zowel hulpvragers als hulpverleners (privacy, VOG)

• Vanuit de Bibliotheek en Stichting Aan Zet gaat men proactief naar de wijk toe

o Goed bottom up te inventariseren wat de behoefte is en daar de partijen bij zoeken en coördineren à Minters

o Wat betreft laaggeletterdheid kan de Bibliotheek een rol vervullen

Andere ideeën of activiteiten die meer ondersteuning nodig hebben:

• Adoptiegezinnen

o Verbinding tussen diverse generaties en culturen

• Koffieochtend (veel tijd om te organiseren – graag hulp bij)

o Borgen van de mogelijkheid dat bewoners iedere week kunnen komen. (halen/brengen, buurtbus?)

o Inventariseren welke behoefte er is in de wijk

o Opbouwwerk kan meedenken voor een stevig fundament

• Project Veerkracht

o Vanuit de gemeente activiteiten organiseren

o Zoeken ambassadeurs (hebben er nu 40)

o Helpen met organiseren activiteiten voor verbinding

• Argos/Humanitas à buddy’s/maatjes

• Huisartsenpraktijk De Hooge Hoed kan mogelijk meedenken over diverse zaken m.b.t. eenzaamheid

• Project Prettig wonen met een zgn. Allesweter

o Idee van de huurdersraad en loopt nu in Hoofdstedenbuurt (experiment van 2 jaar)

o De Allesweter heeft een rol binnen een complex

▪ Bewoners kennen de Allesweter en deze zorgt voor verbinding met instanties.

“Gluren bij de buren”:

• Hoe gaat bijvoorbeeld Rotterdam om met het bereiken van hulpbehoevenden?

• In Delft is een folder beschikbaar waarin alle instanties genoemd worden (is in Vlaardingen geweest)

o Is in geïnvesteerd en onderzoek naar gedaan, maar werkt niet.

 

Samenwerkingsverbanden:

• Bibliotheek wil graag meedenken

• Stichting Aan Zet komt al bij hulpbehoevenden thuis

o Helpen bij doorsturen naar andere instanties zoals Stroomopwaarts en Minters

2. Onderwijs, zorgen voor voldoende perspectief

Wat goed gaat:

• Activiteiten van CWO

o Elke woensdagmiddag voor jonge kinderen 16:30 tot 17:30 training en vriendjes mogen mee

o Goede balans soort kinderen

o Voor oudere kinderen de mogelijkheid een maand gratis mee te trainen

• Visnet

o Naschoolse activiteiten

Wat beter kan:

• Lift je leven van Stichting Aan Zet levert een goede bijdrage

o Niet alle kinderen hebben een computer

▪ Leraren zijn tijdens Corona deur aan deur gegaan

▪ Meer problemen dan gedacht

• Naschoolse activiteiten bij alle scholen in de wijk en kinderen een veilig alternatief bieden voor thuis en hen op die manier stimuleren à Kind centraal

o Workshops

o Creatieve vorming

o Sociale ontwikkeling

o Huiswerkbegeleiding

o Natuureducatie ouder & kind

o Ouders bij activiteiten betrekken

▪ Leefstijl

▪ Opvoeding

▪ Betrekken bij wat kinderen doen

o Hoeft niet in de school, kan ook bij buurtvrouw, buurtpunt, CWO

o Samenwerking met instanties

o Ouders vragen (niet verplichten) vrijwilligerswerk te doen

 

3. Participatiewet/armoede: bestrijden van werkloosheid en daarmee samenhangende armoede

Ideeën die besproken worden:

• Kunnen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding krijgen zonder dat ze hiervoor gekort worden op hun (bijstands-)uitkering

o Bewoners zonder werk worden gestimuleerd iets voor de wijk te doen en krijgen ze het financieel wat breder

o Inventariseren of dit als pilot ingezet kan worden om vrijwilligerswerk te stimuleren

▪ Is een eerste opstap naar een baan

▪ Biedt mensen afleiding en daarmee een beter psychisch welbevinden

o In de Westwijk nu een pilot voor de groep werkzoekenden bij wie het normale traject van assessment te zwaar is (via Stroomopwaarts)

▪ Van thuiszitten naar vrijwilligerswerk

▪ Van vrijwilligerswerk naar betaalde baan.

Kan nu breder ingezet worden omdat er weinig werkzoekenden gebruik van maken. Als dit beter werkt dan gericht aan werk helpen gaan werkconsulenten hier in alle wijken mee aan de slag. Evaluatie is uitgesteld. Rob van der Veen gaat dit gesprek aan.

Noot: Als een vrijwilliger een vergoeding krijgt voor zijn diensten, wordt dit niet gekort op de uitkering (maar regulier werk heeft altijd voorrang op vrijwilligerswerk

• Er zijn mensen die, door diverse factoren, nooit meer aan werk kunnen komen. Kan hier maatwerk geleverd worden door regels te schrappen?

Noot: De gemeente moet hier goedkeuring voor geven. De gemeente kan beboet worden indien goedkeuring gegeven wordt als het niet kan.

• Er zijn nu diverse regelingen waarbij hulpbehoevenden financieel ondersteund kunnen worden

o Waarom niet alle regelingen bij elkaar optellen en één budget per gezin beschikbaar stellen

▪ Niet meer budget, maar meer keuzevrijheid

▪ Heft in eigen handen nemen

o In MVS verband is Vlaardingen bezig met Stichting Urgente Noden

▪ Op maat bekijken wie op deze manier geholpen is

o In aandachtsgebieden mogen de randjes van de regels opgezocht worden om te inventariseren of dat oplossingen biedt.

 

Wat verder besproken is:

Op verzoek van onder andere de bewoners, wordt het volgende overleg in de middag gepland. Meer bewoners hebben dan de mogelijkheid om mee te denken en het project wordt dan niet voor hen maar van hen.

Vanaf 2021 worden regels omtrent de AVG op een aantal punten versoepeld. Hierdoor is het mogelijk om de registers van bijstand en schulden te koppelen en zo gericht contact op te nemen met hulpbehoevenden

 

Actiepunten:

• Communicatie

o Buurtambassadeurs (meertalig) aanstellen

Door Stichting Aan Zet, Scholen en Voorzieningen (huisarts, Buurtpunt, Buurtvrouw)

o Website à duidelijk, overzichtelijk simpel (taalniveau B1)

• Eenzaamheid

o Join us

o Haak- en breicafé

o Adoptiegezinnen

Door: instanties zoals Argos, Humanitas, Bibliotheek

• Onderwijs

o Voor kinderen stimulerende omgeving creëren

▪ Goede naschoolse voorzieningen

• Alle scholen breed i.s.m. netwerk

▪ Huiswerkbegeleiding

▪ Workshops/activiteiten

• Aanpak armoede

o Doen van maatschappelijk nuttig arbeid met vrijwilligersvergoeding

o Alle regelingen:

▪ Ruimere regeling

▪ Al het geld op een hoop

o Stichting Noodfonds of Stichting Urgente Noden

o Integratieconsulenten

• Wijkbedrijf

o Aanvragen bij Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen

 

Vervolgstappen:

• Verder uitwerken

• Met bewoners en partijen bespreken

• Met communicatie in gesprek

o Hoe communiceren naar de wijk

o Hoe toetsen bij bewoners

Toezeggingen:

• Mark informeert naar het netwerk van Doris

• Hanneke doet een rondgang bij bewoners

• Rob gaat gesprek aan om pilot van de Westwijk ook in MUWI1 in te zettenHartelijke groet,

Corrie Kortleven

0640580441