Thema wonen

aandachtsgebied MUWI1 -WONEN


Bijeenkomsten 8 oktober en 19 november 2020:Enkele opmerkingen van Corrie n.a.v overleg 8 okt.2020

In visievorming (2021) tbv aanpak in 2025, meenemen lekkages en schimmel. Ook esthetiek is tegenwoordig belangrijker.


Irado vragen of er op vaste dagen grofvuil gehaald kan worden, dan is recycling binnen de wijk ook beter mogelijk.


LAA landelijke aanpak adreskwaliteit.


Muwi wellicht proeftuin voor anders woningen aanbieden, eventueel ‘thuis in de wijk’-project. Grenzen opzoeken hoe we een ‘betere instroom’ kunnen beïnvloeden.


Opvallend(persoonlijk):

-als ik het heb over de wateroverlast(regenwater van dak komt op klompenhokje en daar gutst het overheen en komt vaak langs deur en rubbers naar binnen.

Commentaar is o.a.: ja met zulke buien hebben we overal wateroverlast, ook in Oostwijk enz enz. Bij klachten moet men bellen.

(Hier word ik zo moe van, het dringt maar niet door dat mensen niet meer bellen, maar dweilen en overleven)

-als ik meld dat mensen zich soms gevangen voelen wegens hoge kosten bij verlaten van woning.(doorstroming stagneert)

Commentaar (WaWo) o.a., dat kan bijna niet, ons beleid is juist dat we doorstroming bevorderen en graag de eengezinswoningen aanbieden aan gezinnen. EN. De kosten worden uiteindelijk nooit zoals tijdens de eerste inspecties gezegd en we hebben gekeken naar die doorberekingen die we in 2019 hebben gedaan, dat was 0 euro.

Toen ik zei dat dat komt omdat men besloot niet te verhuizen, luisterde al niemand meer.


Verder was er nog iets wat ik ff kwijt ben, maar aan het eind van de zin zei Allard: ....maar anders herinnert Corrie er ons wel weer aan....


Kortom, ik voelde me niet prettig in dit overleg.


Het volledige verslag komt van Vanessa, zie hieronder. Gelukkig alles m.i. goed weergegeven.8 oktober 2020

Gespreksverslag bijeenkomst Thema Wonen MUWI1

Aanwezig: Rob van Veen, Paul Joormann, Corrie Kortleven, Stephanie Fiers, Hanneke Brinkman, Bas van Rosmalen, Allard van Nieuwstraten, Peter Piso, Hans Riemens, Koen Swanenburg, Sergej Fedorin (later aangesloten)

Afwezig: Parmy Makking, Xochtil de Vries, Giny Roeters, Jos Wetters, Ellen Bekker, Mark Swager, Brian Hooplot, Mandy van Eert, Amber Noordegraaf

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

 

MUWI1 blijft in ieder geval tot 2025 staan. Er wordt gewerkt aan een woonvisie en hierin zal een besluit genomen worden over de toekomstplannen van dit gebied. Vanaf (begin) 2021 zal participatie mogelijk zijn.

Doel: met betrekking tot MUWI1 tot 2025 bespreken hoe
- de wijk leefbaarder kan worden
- de wijk aantrekkelijker  wordt
- meer soorten groepen mensen kan huisvesten
- prioriteren
- afstemmen wie wat doet

Wat is het probleem qua leefbaarheid met betrekking tot de woningen (fysieke problemen) en de mensen die er wonen?

• Aanzicht van de wijk (viezigheid en kleur)

o Men is minder zuinig op de wijk

• Wateroverlast

o Rondom de panden door verkeerde waterafvoer van de gebouwen

o Achterstallig onderhoud van de wegen/het riool i.v.m. de komende ontwikkelingen van de wijk

• Groenonderhoud à beter maatwerk wordt gevraagd

• Vuil naast containers

• Flatgebouwen:

o Portieken (trappen) zijn armoedig

o Appartementen zijn smal, klein en vochtig

▪ Door het vocht ook vaak last van schimmel

o Tuintjes is geen duidelijk beleid meer voor

▪ Schuttingen hangen scheef

▪ Tuintjes zijn niet goed onderhouden

o Door lekkages en slechte waterafvoer, verzakkingen rondom de woningen/appartementen

o Door lekkages en slechte waterafvoer komt water in de woningen à schimmel en lekkage binnen

o Zijn gehorig

• Er wonen teveel mensen met een rugzakje geconcentreerd bij elkaar wat regelmatig voor overlast zorgt

o Heel gezin slaapt soms op één slaapkamer omdat de kinderen bang zijn.

• Overlast criminaliteit

o Dealen

o Wietplantage

• Het is niet prettig voor kinderen om op straat te spelen

o Hardrijdende auto’s (Lobeliastraat/Lavendelstraat)

• Hulpmijders

o Sommige bewoners willen niet bekend zijn en vragen ook geen hulp bij lekkage of schimmel

• Armoedig aanzicht door alle schotelantennes:

o Formeel beleid is gemaakt (max formaat en binnen contouren van balkon)

o Praktijk: schotels op de rand, half uitstekend, lastig te handhaven

• Doorstroom woningen kan beter

o Bewoners worden tegen gehouden door diverse oorzaken

o Familie neemt soms ongemerkt de huur over van bewoners die verhuizen.

 

Oplossingen om de buurt fijner te maken:

• Duidelijke communicatie in eenvoudig taal

• Aanbieden huisvuil en grofvuil:

o Campagne met betrekking tot aanbieden huisvuil en grofvuil

• Éénmaal per week grofvuil route (Dit met Irado afspreken)Appartementen moeten opgeknapt worden

o Schimmel door technische problemen (ventileren helpt niet)

o Buitenmuren schoonspuiten

o Lekkages repareren

o Tuinbeleid actualiseren en handhaven

• Bestrating

o Verzakkingen verhelpen

o Aanpassingen om hardrijden te voorkomen

• Doorstroming naar andere woningen verbeteren

o Appartement / tuin terug brengen in originele staat houdt bewoners tegen door te stromen i.v.m. de kosten

• Samenstellingen van de groepen bewoners verbeteren (wordt ingevoerd in thema Sociaal)

o Instroom nieuwe bewoners beoordelen zodat type bewoners goed gespreid worden (denk aan oorlogstrauma, psychische problemen etc.) waardoor minder overlast ervaren wordt

o Eerder ingrijpen bij bijzondere situaties/mensen

▪ Helpen met verhuizen als oplossing

▪ Nazorg

▪ Bij problemen meer maatwerk

o In kaart brengen hoe de ideale wijk eruit ziet en

o Rekening houden met sociaal economische “probleemgevallen”, die moeten wel een plekje krijgen, maar goed kijken naar de omgeving i.v.m. andere “probleemgevallen”.

o Potentiële nieuwe bewoners in oude woonomgeving bezoeken om juiste plaatsing binnen MUWI mogelijk te maken.

• Wijkmeester betrekken bij de nieuwe bewoners en welkomstcomité nieuw leven inblazen

o Welkomstmoment

o “Thuis in uw wijk” herinvoeren

o “Hoe wonen wij in de wijk”

o Mutatie gegevens delen met bewonerscommissie voor welkomstcomité

• Klusafspraak herinvoeren (was onderdeel “Thuis in uw wijk”)

• Schotelbeleid (her)invoeren

• Eengezinswoningen verkopen à andere dynamiek in de wijk (meenemen in Woonvisie)

• Voorrangstrategie

o Mogelijk indien de wijk wordt aangemerkt als wijk met maatwerk

o Experimenten in bemiddeling

• MUWI1 aanwijzen als proeftuin (mag een beetje schuren met de regels)

o Creatief

o Niet teveel regels

o Perspectief

o Participatie Waterweg Wonen en gemeentes

 

Positieve punten van de wijk:

• Gemengde samenleving

o Niemand is perfect

• Eengezinswoningen zijn leuk

• Aanwezigheid van professionals à er zijn heeft effect

• Bewoners zijn begaan en helpen andere bewoners

• Speeltuin aan de Hortensiastraat

• Bewoners uit de nieuwbouw komen naar de speeltuintjes omdat er in de nieuwe wijk geen wipkippen zijn.

 

Toezeggingen Waterweg Wonen (hierna: WaWo)

• Gevels worden gereinigd

• Schilder staat gepland voor 2021

o Wordt ingevuld met de bewoners

• Met bewoners afgesproken dat er een inventarisatie en analyse van de woningen komt, welke wordt gebruikt voor de woonvisie en de plannen na 2025

• Gebouwen worden onderhouden tot de grote ingrepen die vanaf 2025 kunnen plaatsvinden.

o goed aanzicht (netjes/schoon)

o waterdicht

o gezond

o veilig

o behandelen schimmel waar ventileren niet werkt (topprioriteit vanwege gezondheid)

• Esthetische kwaliteit is ten opzichte van enkele jaren geleden belangrijker in overwegen onderhoud.

• Tuinen hoeven niet leeg opgeleverd te worden (alles hoger dan 1 meter hoeft er niet uit)

o Tuinhuisjes en bomen hoeven niet weg.

• Mutatiekosten in beeld brengen om doorstroom van bewoners te bevorderen

o Zijn de eisen reëel.

o Maatwerk à wordt besproken met de bewonerscommissie

 

Toezegging gemeente:

• 2021 onderhoud bomen

• 2021 onderzoek waar wateroverlast door achterstallig onderhoud riool/bestrating

• Onderzoek speelplekken

o Hoe opfleuren en opknappen

o Hoe veiliger bereiken

o Locatie en aantal speelplekken beoordelen en eventueel wijzigen (bijv. twee grote i.p.v. meerdere kleine)

• Bespreken met Irado of er een wekelijkse grofvuilronde kan komen.

• LAA (landelijke aanpak adreskwaliteit) heeft prioriteit bij de collega’s van Veiligheid

o Verdachte adressen

▪ Krijgt gemeente aangeleverd

▪ Adresfraude/woonfraude kan hiermee aangepakt worden

 

Wat verder nog genoemd is:

• Bewoners willen graag participeren in de woonvisie m.b.t. de plannen voor MUWI1.

• Wijkagent Mitchell wil straat voor straat met de bewoners kennis maken zodat hij weet wat er speelt

o Wellicht kunnen andere instanties hierbij betrokken worden

• WaWo bekijkt of er door middel van prijsstelling meer gericht geplaats kan worden.

o Hierbij rekening houdende met de prijs/kwaliteit

o Gewenste doelgroepen benoemen bijv. leraren, zzp-ers, agenten

o Maatschappelijk betrokken mensen juist in duurdere woningen plaatsen in ruil voor het uitvoeren van sociale activiteiten in de wijk

o Liverbol selectie?

• Rotterdamwet wordt zowel als oplossing genoemd (sowieso lastig om voor elkaar te krijgen), maar ook als niet wenselijk omdat het de wijk een extra negatieve lading geeft

• Bas van Rosmalen geeft aan dat hij de gemeente heeft gevraagd om de quota van 75% huurders met huurtoeslag vast te stellen voor alleen de wijk (dus zonder Rotterdam en nieuwbouw meegerekend) in dat geval kan hij meer niet-huurtoeslag-huurders een woning aanbieden.

 

Gestelde prioriteiten

1. Herintroductie “Thuis in uw wijk”

2. Tuinbeleid nieuw leven inblazen

3. Lokaal maatwerk toewijzen aan woningen

• Proeftuin voor experimenten (ook met huur-vormen)

4. Onderhoud Panden

• Lekkage

• Gevelreiniging (gepland)

• Afvoer hemelwater

• Schimmel

5. 1x per week ophaalroute Grofvuil

• Bevorderd recycling van bijvoorbeeld meubels

6. Denken vanuit 1 bedrijf

• Waterweg Wonen - Woningen

• Gemeente Vlaardingen - Buitenruimte

• Bewoners - Participatie

7. Achterstallig onderhoud buitenruimte in 2021 aanpakken

• Bestrating rond bomen

• Riolering

• Speelplekken  

Uitwerking / vervolg

• Gaan met bovenstaande aan de slag

• Punten voor thema Sociaal en daar verder oppakken:

o Proeftuin

o Samenstelling type bewoners (en waar wel/niet plaatsen)

• Nieuwe afspraak over ca. 4/5 weken (bij voorkeur in de middag)

• Plan van aanpak maken

o Alle plannen (van de vier wijken in Vlaardingen) worden gebundeld en aangeboden aan de raad

o WaWo wil graag de ideeën van alle wijken gebundeld in de organisatie brengen

• Afstemmen wanneer wij tevreden zijn

• Komend jaar  starten wat na 2025 opgepakt wordt

o Afspraken met bewoners maken

o Participatie

o Voorwerk, inventarisatie, technische staat en wat wensen de bewoners in de wijk


19 november 2020

Gespreksverslag bijeenkomst Thema 2e Wonen MUWI1

Aanwezig: Rob van der Veen, Paul Joormann, Corrie Kortleven, Stephanie Fiers, Hanneke Brinkman, Bas van Rosmalen, Allard van Nieuwstraten, Peter Piso, Hans Riemens, Koen Swanenburg, Ellen Bekker, Sergej Fedorin, Anneke van de Ven

Afwezig: Parmy Makking, Xochtil de Vries, Giny Roeters, Jos Wetters, Mark Swager, Brian Hooplot, Mandy van Eert, Amber Noordegraaf, Mustafa Baysaloglu,

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

 

Gestelde prioriteiten vorige overleg

1. Herintroductie “Thuis in uw wijk”

2. Tuinbeleid nieuw leven inblazen

3. Inplaatsingsbeleid

4. MUWI1 experiment op woningtoewijzing

5. Vocht in woningen

6. Vaste dag ophalen grof vuil Irado

7. Verzakking/bestrating rondom woningen

 

Vanuit Waterweg Wonen (WaWo) wordt aangegeven dat met de vier aandachtsgebieden heel veel punten naar boven komen die opgepakt moeten worden die regelmatig voor alle aandachtsgebieden gelden. Zij willen daarom graag dat de projectleiders van de aandachtsgebieden de punten voor WaWo samenvatten in één document, zodat WaWo daar in één keer een besluit over kan nemen (i.p.v. allerlei afzonderlijke besluiten).

Vanuit de gemeente is het de bedoeling dat er één plan van aanpak gemaakt gaat worden voor de vier aandachtsgebieden. Dat er een overzicht gemaakt kan worden voor de punten die betrekking hebben op WaWo en dat daar prestatieafspraken aan verbonden kunnen worden.

 

Herintroductie “Thuis in uw wijk”

Een goed intakegesprek wordt zeer goed denkbaar geacht en is wellicht noodzakelijk in alle vier de aandachtsgebieden. Bewoners willen graag een terugkoppeling van WaWo of dit ingezet kan gaan worden als dit niet voor alle gebieden geldt.


“Thuis in uw wijk” zorg voor zachte landing van de huurder in de wijk

- WaWo/Gemeente (sociaal wijkmeester)  informeert over rechten en plichten huurders, gas/water/licht, huisvuil etc.

- Bewonerscommissie zorgt alleen voor warm welkom nieuwe buren.

 

Tuinenbeleid nieuw leven inblazen

Het Tuinbeleid is nog steeds van toepassing voor huurders van WaWo. Dit is een actiepunt dat niet alleen voor wijk MUWI1 opgepakt zou moeten worden en dus regulier aangepakt moet worden.

 

Bewoners MUWI1 vragen WaWo duidelijkheid te geven over:

- Wat wel/niet voor rekening van de huurder komt.

o Bomen uit de tuin

o Schuttingen op orde

- Duidelijkheid over volledige tuinenbeleid

- Brochure over tuinbeleid herintroduceren

o Bij bewoners

o Bij medewerkers WaWo (niet alle wijkopzichters hanteren dezelfde regels)

 

Er zijn bewoners die het onderhoud van de tuin niet zelf kunnen oppakken. Vanuit thema Verbinding/spontane activiteiten wordt hier invulling aan gegeven.

 

Terugkoppeling thema Buitenruimte

- Er komt een grote wintersnoei in januari 2021

- De verhardingen die in slechte staat zijn, worden aangepast (verzakkingen e.d.)

- WaWo en gemeente maken afspraken over die punten waar nog onduidelijkheid over is. Te denken valt over verzakkingen langs de gevel van complexen, aansluitingen riool etc. Iedere partij is daarbij verantwoordelijk voor het eigen terrein.

 

Experiment op woningtoewijzing

Wat betreft dit punt is het goed om de 4 aandachtsgebieden toe te wijzen voor het voeren van experimenten op woningtoewijzing.

Dit moet opgepakt worden in de Woonvisie waar men nu mee bezig is. In de eerste helft 2021 zullen bewoners de mogelijkheid krijgen om te participeren in de Woonvisie.

Hiervoor is een toewijzingsmodel benodigd.

De punten uit deze bijeenkomsten zullen we meegenomen worden in de Woonvisie.

 

Benadrukt wordt dat we in deze bijeenkomsten de periode afbakenen tot en met 2025 i.v.m. de reorganisatie van dit gebied (sloop/renovatie woningen).

Vanaf 2021 is het binnen de wet mogelijk om goedkopere woningen toe te wijzen aan huishoudens met hogere inkomens. Maar dit houdt ook direct in dat er in dat geval minder ruimte is voor mensen die een goedkopere woning nodig hebben. Voorgesteld wordt om dat ook om te draaien: mensen met een lager inkomen (tijdelijk) in een duurdere woning huisvesten, om daarmee de doorstroming te bevorderen.

 

Eind 2020 moet het plan van aanpak voor de vier aandachtsgebieden klaar zijn. Vanaf dat moment kunnen plannen concreet gemaakt worden. Daarna kan:

- Beoordeeld worden wat nodig is

- Bekeken worden wie hieraan bij dragen

- Een tijdsplanning aan de plannen gekoppeld worden

- Met elkaar afgestemd worden

 

Meenemen in de woonvisie:

- Mixen van soorten bewoners om de wijk leefbaar te maken/houden

- Wat te doen aan sociale armoede/ hoe dit voorkomen

- Experimenteren in aandachtsgebieden met toewijzingsbeleid

- Met regio Rotterdam in gesprek om gedifferentieerde verhuur mogelijk te maken

- Meer ruimte voor noodgevallen in andere wijken dan (bijna alleen) in MUWI

- In nieuwbouw ook economisch minder krachtige huishoudens plaatsen

- Wooncarrière mogelijk maken voor bewoners uit de MUWI

 

Vocht/schimmel in de woningen

Met de bewonerscommissie is afgesproken dat WaWo de woningen die zullen blijven staan controleert op vocht/schimmel in de woning.

Dat er geen meldingen zijn, wil niet zeggen dat het probleem er niet is. Bewoners hebben veel problemen aan hun hoofd waardoor dit niet hun prioriteit heeft of zij hier geen prioriteit aan kunnen geven:

- Kost teveel tijd/energie, die hebben zij niet door omstandigheden

- Er is geen budget (voor wifi/telefoontegoed) om contact op te nemen met WaWo

- Telefonisch lange wachttijden à dit ontmoedigt de huurder (vaak geen budget voor telefoontegoed)

- Klacht wordt afgedaan met er wordt niet of niet op de juist manier geventileerd à dit ontmoedigt om hier nog verder op door te gaan. Een structurele oplossing wordt nog niet geboden, bijvoorbeeld mechanische ventilatie.

 

WaWo benadrukt dat het aantal klachten zorgt voor inzicht in de grootte van het probleem. Ook toont dit of er een structureel probleem is. Daarom wordt gevraagd wel steeds te bellen met klachten.

Uit onderzoek moet blijken wat er opgepakt moet worden. Dit kan leiden tot aanpassing van het planmatig onderhoud.

 

De wijk heeft achterstallige aandacht en ziet er daarom uit zoals het eruit ziet. Alle betrokkenen hebben iets laten liggen. Gekeken moet worden wat het bestaand beleid is en wat er te weinig is gedaan. Aandachtsgebied zijn betekent dat er een tandje bij gezet moet worden.

 

Wekelijks (grof)vuil ophalen op vaste dag in de week

Dit is nog niet opgepakt. Wilco Urgert  gaat hierover, hij is contactpersoon voor Irado. Paul zal contact met hem opnemen.

 

Verzakking/bestrating rondom woningen

Met wijkbeheer zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het openbaar gebied.

 

Ming en Marien pakken de punten op die door de gemeente opgepakt moeten worden. Er is op 2 december een overleg tussen WaWo en de gemeente om de punten rondom riolen, groen en verzakkingen te bespreken om af te stemmen wie waar voor verantwoordelijk voor is m.b.t. die punten die onduidelijk zijn.

Vanuit de bewoners wordt nogmaals aangegeven dat de verzakkingen net langs de gevel besproken moeten worden. Dit is een structureel probleem en de oorzaak moet achterhaald en opgelost worden. Er wordt wel symptoom bestrijding gedaan (verzakkingen worden verholpen), maar het probleem wordt niet aangepakt. Er komt bij sommige gebouwen teveel water van de daken wat tot verzakkingen leidt. WaWo zegt toe dat breuken/knelpunten in het overleg tussen WaWo en gemeente zullen worden besproken.

De gemeente heeft de wens om het onderhoud van het openbaar groen op een normaal niveau te brengen (niveau B). Vanwege de financiële situatie van de gemeente is zij genoodzaakt om het niveau op C te houden (sober). Hierbij zal zij echter de veiligheid waarborgen.

 

Speeltuinen

In het vorige overleg is besproken dat er gekeken wordt hoe om te gaan met de speeltuinen en mogelijk twee grote i.p.v. verschillende kleine speeltuintjes te maken. Uit het overleg buitenruimte is echter naar voren gekomen dat de voorkeur van de bewoners uitgaat naar de huidige verdeling van kleine speeltuintjes. Na de jaarwisseling neemt Koen contact op met de bewoners om dit nader op te pakken.

 

Er is door afdeling BI een 0-meting gedaan (voor alle (aandachts-)wijken).  Deze gegevens worden beschikbaar gesteld aan iedereen.

Op termijn zal er een nieuwe meting gedaan worden om de resultaten van de actiepunten te kunnen meten.

 

Met de actieplannen die in de verschillende aandachtsgebieden zijn gemaakt zal één actieplan worden gemaakt. De verwachting is dat dit in januari klaar is. Zodra dit klaar is zal er zo snel mogelijk vorm aan gegeven worden.

Dit weerhoudt de aanwezigen er echter niet van om nu continuïteit te geven aan de punten die zijn besproken. Zaken die opgepakt moeten worden, zullen opgepakt worden door de betrokken partijen.

 

Bewoners willen graag op de hoogte blijven van alle thema’s en zullen van al deze thema’s de verslagen ontvangen.

 

Informatie van na de vergadering.

Inmiddels is het gemeentelijk onderzoek naar het functioneren van het rioolstelsel klaar. De riolering is nu 50 jaar oud en kan dus nog zeker 10 jaar mee. Het systeem functioneert goed, is niet verzakt of lek. Wel is geconstateerd dat er veel vet (frituurvet enz.) en schoonmaakdoekjes door het riool worden gespoeld. Dat veroorzaakt verstoppingen. Daar moeten de bewoners op worden aangesproken.

 

 Hartelijke groet,

Corrie Kortleven

0640580441