Verslagen


aandachtsgebied MUWI1 -WONEN

Bijeenkomsten 8 oktober en 19 november 2020:Enkele opmerkingen van Corrie n.a.v overleg 8 okt.2020

In visievorming (2021) tbv aanpak in 2025, meenemen lekkages en schimmel. Ook esthetiek is tegenwoordig belangrijker.


Irado vragen of er op vaste dagen grofvuil gehaald kan worden, dan is recycling binnen de wijk ook beter mogelijk.


LAA landelijke aanpak adreskwaliteit.


Muwi wellicht proeftuin voor anders woningen aanbieden, eventueel ‘thuis in de wijk’-project. Grenzen opzoeken hoe we een ‘betere instroom’ kunnen beïnvloeden.


Opvallend(persoonlijk):

-als ik het heb over de wateroverlast(regenwater van dak komt op klompenhokje en daar gutst het overheen en komt vaak langs deur en rubbers naar binnen.

Commentaar is o.a.: ja met zulke buien hebben we overal wateroverlast, ook in Oostwijk enz enz. Bij klachten moet men bellen.

(Hier word ik zo moe van, het dringt maar niet door dat mensen niet meer bellen, maar dweilen en overleven)

-als ik meld dat mensen zich soms gevangen voelen wegens hoge kosten bij verlaten van woning.(doorstroming stagneert)

Commentaar (WaWo) o.a., dat kan bijna niet, ons beleid is juist dat we doorstroming bevorderen en graag de eengezinswoningen aanbieden aan gezinnen. EN. De kosten worden uiteindelijk nooit zoals tijdens de eerste inspecties gezegd en we hebben gekeken naar die doorberekingen die we in 2019 hebben gedaan, dat was 0 euro.

Toen ik zei dat dat komt omdat men besloot niet te verhuizen, luisterde al niemand meer.


Verder was er nog iets wat ik ff kwijt ben, maar aan het eind van de zin zei Allard: ....maar anders herinnert Corrie er ons wel weer aan....


Kortom, ik voelde me niet prettig in dit overleg.


Het volledige verslag komt van Vanessa, zie hieronder. Gelukkig alles m.i. goed weergegeven.8 oktober 2020

Gespreksverslag bijeenkomst Thema Wonen MUWI1

Aanwezig: Rob van Veen, Paul Joormann, Corrie Kortleven, Stephanie Fiers, Hanneke Brinkman, Bas van Rosmalen, Allard van Nieuwstraten, Peter Piso, Hans Riemens, Koen Swanenburg, Sergej Fedorin (later aangesloten)

Afwezig: Parmy Makking, Xochtil de Vries, Giny Roeters, Jos Wetters, Ellen Bekker, Mark Swager, Brian Hooplot, Mandy van Eert, Amber Noordegraaf

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

 

MUWI1 blijft in ieder geval tot 2025 staan. Er wordt gewerkt aan een woonvisie en hierin zal een besluit genomen worden over de toekomstplannen van dit gebied. Vanaf (begin) 2021 zal participatie mogelijk zijn.

Doel: met betrekking tot MUWI1 tot 2025 bespreken hoe
- de wijk leefbaarder kan worden
- de wijk aantrekkelijker  wordt
- meer soorten groepen mensen kan huisvesten
- prioriteren
- afstemmen wie wat doet

Wat is het probleem qua leefbaarheid met betrekking tot de woningen (fysieke problemen) en de mensen die er wonen?

• Aanzicht van de wijk (viezigheid en kleur)

o Men is minder zuinig op de wijk

• Wateroverlast

o Rondom de panden door verkeerde waterafvoer van de gebouwen

o Achterstallig onderhoud van de wegen/het riool i.v.m. de komende ontwikkelingen van de wijk

• Groenonderhoud à beter maatwerk wordt gevraagd

• Vuil naast containers

• Flatgebouwen:

o Portieken (trappen) zijn armoedig

o Appartementen zijn smal, klein en vochtig

▪ Door het vocht ook vaak last van schimmel

o Tuintjes is geen duidelijk beleid meer voor

▪ Schuttingen hangen scheef

▪ Tuintjes zijn niet goed onderhouden

o Door lekkages en slechte waterafvoer, verzakkingen rondom de woningen/appartementen

o Door lekkages en slechte waterafvoer komt water in de woningen à schimmel en lekkage binnen

o Zijn gehorig

• Er wonen teveel mensen met een rugzakje geconcentreerd bij elkaar wat regelmatig voor overlast zorgt

o Heel gezin slaapt soms op één slaapkamer omdat de kinderen bang zijn.

• Overlast criminaliteit

o Dealen

o Wietplantage

• Het is niet prettig voor kinderen om op straat te spelen

o Hardrijdende auto’s (Lobeliastraat/Lavendelstraat)

• Hulpmijders

o Sommige bewoners willen niet bekend zijn en vragen ook geen hulp bij lekkage of schimmel

• Armoedig aanzicht door alle schotelantennes:

o Formeel beleid is gemaakt (max formaat en binnen contouren van balkon)

o Praktijk: schotels op de rand, half uitstekend, lastig te handhaven

• Doorstroom woningen kan beter

o Bewoners worden tegen gehouden door diverse oorzaken

o Familie neemt soms ongemerkt de huur over van bewoners die verhuizen.

 

Oplossingen om de buurt fijner te maken:

• Duidelijke communicatie in eenvoudig taal

• Aanbieden huisvuil en grofvuil:

o Campagne met betrekking tot aanbieden huisvuil en grofvuil

• Éénmaal per week grofvuil route (Dit met Irado afspreken)Appartementen moeten opgeknapt worden

o Schimmel door technische problemen (ventileren helpt niet)

o Buitenmuren schoonspuiten

o Lekkages repareren

o Tuinbeleid actualiseren en handhaven

• Bestrating

o Verzakkingen verhelpen

o Aanpassingen om hardrijden te voorkomen

• Doorstroming naar andere woningen verbeteren

o Appartement / tuin terug brengen in originele staat houdt bewoners tegen door te stromen i.v.m. de kosten

• Samenstellingen van de groepen bewoners verbeteren (wordt ingevoerd in thema Sociaal)

o Instroom nieuwe bewoners beoordelen zodat type bewoners goed gespreid worden (denk aan oorlogstrauma, psychische problemen etc.) waardoor minder overlast ervaren wordt

o Eerder ingrijpen bij bijzondere situaties/mensen

▪ Helpen met verhuizen als oplossing

▪ Nazorg

▪ Bij problemen meer maatwerk

o In kaart brengen hoe de ideale wijk eruit ziet en

o Rekening houden met sociaal economische “probleemgevallen”, die moeten wel een plekje krijgen, maar goed kijken naar de omgeving i.v.m. andere “probleemgevallen”.

o Potentiële nieuwe bewoners in oude woonomgeving bezoeken om juiste plaatsing binnen MUWI mogelijk te maken.

• Wijkmeester betrekken bij de nieuwe bewoners en welkomstcomité nieuw leven inblazen

o Welkomstmoment

o “Thuis in uw wijk” herinvoeren

o “Hoe wonen wij in de wijk”

o Mutatie gegevens delen met bewonerscommissie voor welkomstcomité

• Klusafspraak herinvoeren (was onderdeel “Thuis in uw wijk”)

• Schotelbeleid (her)invoeren

• Eengezinswoningen verkopen à andere dynamiek in de wijk (meenemen in Woonvisie)

• Voorrangstrategie

o Mogelijk indien de wijk wordt aangemerkt als wijk met maatwerk

o Experimenten in bemiddeling

• MUWI1 aanwijzen als proeftuin (mag een beetje schuren met de regels)

o Creatief

o Niet teveel regels

o Perspectief

o Participatie Waterweg Wonen en gemeentes

 

Positieve punten van de wijk:

• Gemengde samenleving

o Niemand is perfect

• Eengezinswoningen zijn leuk

• Aanwezigheid van professionals à er zijn heeft effect

• Bewoners zijn begaan en helpen andere bewoners

• Speeltuin aan de Hortensiastraat

• Bewoners uit de nieuwbouw komen naar de speeltuintjes omdat er in de nieuwe wijk geen wipkippen zijn.

 

Toezeggingen Waterweg Wonen (hierna: WaWo)

• Gevels worden gereinigd

• Schilder staat gepland voor 2021

o Wordt ingevuld met de bewoners

• Met bewoners afgesproken dat er een inventarisatie en analyse van de woningen komt, welke wordt gebruikt voor de woonvisie en de plannen na 2025

• Gebouwen worden onderhouden tot de grote ingrepen die vanaf 2025 kunnen plaatsvinden.

o goed aanzicht (netjes/schoon)

o waterdicht

o gezond

o veilig

o behandelen schimmel waar ventileren niet werkt (topprioriteit vanwege gezondheid)

• Esthetische kwaliteit is ten opzichte van enkele jaren geleden belangrijker in overwegen onderhoud.

• Tuinen hoeven niet leeg opgeleverd te worden (alles hoger dan 1 meter hoeft er niet uit)

o Tuinhuisjes en bomen hoeven niet weg.

• Mutatiekosten in beeld brengen om doorstroom van bewoners te bevorderen

o Zijn de eisen reëel.

o Maatwerk à wordt besproken met de bewonerscommissie

 

Toezegging gemeente:

• 2021 onderhoud bomen

• 2021 onderzoek waar wateroverlast door achterstallig onderhoud riool/bestrating

• Onderzoek speelplekken

o Hoe opfleuren en opknappen

o Hoe veiliger bereiken

o Locatie en aantal speelplekken beoordelen en eventueel wijzigen (bijv. twee grote i.p.v. meerdere kleine)

• Bespreken met Irado of er een wekelijkse grofvuilronde kan komen.

• LAA (landelijke aanpak adreskwaliteit) heeft prioriteit bij de collega’s van Veiligheid

o Verdachte adressen

▪ Krijgt gemeente aangeleverd

▪ Adresfraude/woonfraude kan hiermee aangepakt worden

 

Wat verder nog genoemd is:

• Bewoners willen graag participeren in de woonvisie m.b.t. de plannen voor MUWI1.

• Wijkagent Mitchell wil straat voor straat met de bewoners kennis maken zodat hij weet wat er speelt

o Wellicht kunnen andere instanties hierbij betrokken worden

• WaWo bekijkt of er door middel van prijsstelling meer gericht geplaats kan worden.

o Hierbij rekening houdende met de prijs/kwaliteit

o Gewenste doelgroepen benoemen bijv. leraren, zzp-ers, agenten

o Maatschappelijk betrokken mensen juist in duurdere woningen plaatsen in ruil voor het uitvoeren van sociale activiteiten in de wijk

o Liverbol selectie?

• Rotterdamwet wordt zowel als oplossing genoemd (sowieso lastig om voor elkaar te krijgen), maar ook als niet wenselijk omdat het de wijk een extra negatieve lading geeft

• Bas van Rosmalen geeft aan dat hij de gemeente heeft gevraagd om de quota van 75% huurders met huurtoeslag vast te stellen voor alleen de wijk (dus zonder Rotterdam en nieuwbouw meegerekend) in dat geval kan hij meer niet-huurtoeslag-huurders een woning aanbieden.

 

Gestelde prioriteiten

1. Herintroductie “Thuis in uw wijk”

2. Tuinbeleid nieuw leven inblazen

3. Lokaal maatwerk toewijzen aan woningen

• Proeftuin voor experimenten (ook met huur-vormen)

4. Onderhoud Panden

• Lekkage

• Gevelreiniging (gepland)

• Afvoer hemelwater

• Schimmel

5. 1x per week ophaalroute Grofvuil

• Bevorderd recycling van bijvoorbeeld meubels

6. Denken vanuit 1 bedrijf

• Waterweg Wonen - Woningen

• Gemeente Vlaardingen - Buitenruimte

• Bewoners - Participatie

7. Achterstallig onderhoud buitenruimte in 2021 aanpakken

• Bestrating rond bomen

• Riolering

• Speelplekken  

Uitwerking / vervolg

• Gaan met bovenstaande aan de slag

• Punten voor thema Sociaal en daar verder oppakken:

o Proeftuin

o Samenstelling type bewoners (en waar wel/niet plaatsen)

• Nieuwe afspraak over ca. 4/5 weken (bij voorkeur in de middag)

• Plan van aanpak maken

o Alle plannen (van de vier wijken in Vlaardingen) worden gebundeld en aangeboden aan de raad

o WaWo wil graag de ideeën van alle wijken gebundeld in de organisatie brengen

• Afstemmen wanneer wij tevreden zijn

• Komend jaar  starten wat na 2025 opgepakt wordt

o Afspraken met bewoners maken

o Participatie

o Voorwerk, inventarisatie, technische staat en wat wensen de bewoners in de wijk


19 november 2020

Gespreksverslag bijeenkomst Thema 2e Wonen MUWI1

Aanwezig: Rob van der Veen, Paul Joormann, Corrie Kortleven, Stephanie Fiers, Hanneke Brinkman, Bas van Rosmalen, Allard van Nieuwstraten, Peter Piso, Hans Riemens, Koen Swanenburg, Ellen Bekker, Sergej Fedorin, Anneke van de Ven

Afwezig: Parmy Makking, Xochtil de Vries, Giny Roeters, Jos Wetters, Mark Swager, Brian Hooplot, Mandy van Eert, Amber Noordegraaf, Mustafa Baysaloglu,

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

 

Gestelde prioriteiten vorige overleg

1. Herintroductie “Thuis in uw wijk”

2. Tuinbeleid nieuw leven inblazen

3. Inplaatsingsbeleid

4. MUWI1 experiment op woningtoewijzing

5. Vocht in woningen

6. Vaste dag ophalen grof vuil Irado

7. Verzakking/bestrating rondom woningen

 

Vanuit Waterweg Wonen (WaWo) wordt aangegeven dat met de vier aandachtsgebieden heel veel punten naar boven komen die opgepakt moeten worden die regelmatig voor alle aandachtsgebieden gelden. Zij willen daarom graag dat de projectleiders van de aandachtsgebieden de punten voor WaWo samenvatten in één document, zodat WaWo daar in één keer een besluit over kan nemen (i.p.v. allerlei afzonderlijke besluiten).

Vanuit de gemeente is het de bedoeling dat er één plan van aanpak gemaakt gaat worden voor de vier aandachtsgebieden. Dat er een overzicht gemaakt kan worden voor de punten die betrekking hebben op WaWo en dat daar prestatieafspraken aan verbonden kunnen worden.

 

Herintroductie “Thuis in uw wijk”

Een goed intakegesprek wordt zeer goed denkbaar geacht en is wellicht noodzakelijk in alle vier de aandachtsgebieden. Bewoners willen graag een terugkoppeling van WaWo of dit ingezet kan gaan worden als dit niet voor alle gebieden geldt.


“Thuis in uw wijk” zorg voor zachte landing van de huurder in de wijk

- WaWo/Gemeente (sociaal wijkmeester)  informeert over rechten en plichten huurders, gas/water/licht, huisvuil etc.

- Bewonerscommissie zorgt alleen voor warm welkom nieuwe buren.

 

Tuinenbeleid nieuw leven inblazen

Het Tuinbeleid is nog steeds van toepassing voor huurders van WaWo. Dit is een actiepunt dat niet alleen voor wijk MUWI1 opgepakt zou moeten worden en dus regulier aangepakt moet worden.

 

Bewoners MUWI1 vragen WaWo duidelijkheid te geven over:

- Wat wel/niet voor rekening van de huurder komt.

o Bomen uit de tuin

o Schuttingen op orde

- Duidelijkheid over volledige tuinenbeleid

- Brochure over tuinbeleid herintroduceren

o Bij bewoners

o Bij medewerkers WaWo (niet alle wijkopzichters hanteren dezelfde regels)

 

Er zijn bewoners die het onderhoud van de tuin niet zelf kunnen oppakken. Vanuit thema Verbinding/spontane activiteiten wordt hier invulling aan gegeven.

 

Terugkoppeling thema Buitenruimte

- Er komt een grote wintersnoei in januari 2021

- De verhardingen die in slechte staat zijn, worden aangepast (verzakkingen e.d.)

- WaWo en gemeente maken afspraken over die punten waar nog onduidelijkheid over is. Te denken valt over verzakkingen langs de gevel van complexen, aansluitingen riool etc. Iedere partij is daarbij verantwoordelijk voor het eigen terrein.

 

Experiment op woningtoewijzing

Wat betreft dit punt is het goed om de 4 aandachtsgebieden toe te wijzen voor het voeren van experimenten op woningtoewijzing.

Dit moet opgepakt worden in de Woonvisie waar men nu mee bezig is. In de eerste helft 2021 zullen bewoners de mogelijkheid krijgen om te participeren in de Woonvisie.

Hiervoor is een toewijzingsmodel benodigd.

De punten uit deze bijeenkomsten zullen we meegenomen worden in de Woonvisie.

 

Benadrukt wordt dat we in deze bijeenkomsten de periode afbakenen tot en met 2025 i.v.m. de reorganisatie van dit gebied (sloop/renovatie woningen).

Vanaf 2021 is het binnen de wet mogelijk om goedkopere woningen toe te wijzen aan huishoudens met hogere inkomens. Maar dit houdt ook direct in dat er in dat geval minder ruimte is voor mensen die een goedkopere woning nodig hebben. Voorgesteld wordt om dat ook om te draaien: mensen met een lager inkomen (tijdelijk) in een duurdere woning huisvesten, om daarmee de doorstroming te bevorderen.

 

Eind 2020 moet het plan van aanpak voor de vier aandachtsgebieden klaar zijn. Vanaf dat moment kunnen plannen concreet gemaakt worden. Daarna kan:

- Beoordeeld worden wat nodig is

- Bekeken worden wie hieraan bij dragen

- Een tijdsplanning aan de plannen gekoppeld worden

- Met elkaar afgestemd worden

 

Meenemen in de woonvisie:

- Mixen van soorten bewoners om de wijk leefbaar te maken/houden

- Wat te doen aan sociale armoede/ hoe dit voorkomen

- Experimenteren in aandachtsgebieden met toewijzingsbeleid

- Met regio Rotterdam in gesprek om gedifferentieerde verhuur mogelijk te maken

- Meer ruimte voor noodgevallen in andere wijken dan (bijna alleen) in MUWI

- In nieuwbouw ook economisch minder krachtige huishoudens plaatsen

- Wooncarrière mogelijk maken voor bewoners uit de MUWI

 

Vocht/schimmel in de woningen

Met de bewonerscommissie is afgesproken dat WaWo de woningen die zullen blijven staan controleert op vocht/schimmel in de woning.

Dat er geen meldingen zijn, wil niet zeggen dat het probleem er niet is. Bewoners hebben veel problemen aan hun hoofd waardoor dit niet hun prioriteit heeft of zij hier geen prioriteit aan kunnen geven:

- Kost teveel tijd/energie, die hebben zij niet door omstandigheden

- Er is geen budget (voor wifi/telefoontegoed) om contact op te nemen met WaWo

- Telefonisch lange wachttijden à dit ontmoedigt de huurder (vaak geen budget voor telefoontegoed)

- Klacht wordt afgedaan met er wordt niet of niet op de juist manier geventileerd à dit ontmoedigt om hier nog verder op door te gaan. Een structurele oplossing wordt nog niet geboden, bijvoorbeeld mechanische ventilatie.

 

WaWo benadrukt dat het aantal klachten zorgt voor inzicht in de grootte van het probleem. Ook toont dit of er een structureel probleem is. Daarom wordt gevraagd wel steeds te bellen met klachten.

Uit onderzoek moet blijken wat er opgepakt moet worden. Dit kan leiden tot aanpassing van het planmatig onderhoud.

 

De wijk heeft achterstallige aandacht en ziet er daarom uit zoals het eruit ziet. Alle betrokkenen hebben iets laten liggen. Gekeken moet worden wat het bestaand beleid is en wat er te weinig is gedaan. Aandachtsgebied zijn betekent dat er een tandje bij gezet moet worden.

 

Wekelijks (grof)vuil ophalen op vaste dag in de week

Dit is nog niet opgepakt. Wilco Urgert  gaat hierover, hij is contactpersoon voor Irado. Paul zal contact met hem opnemen.

 

Verzakking/bestrating rondom woningen

Met wijkbeheer zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het openbaar gebied.

 

Ming en Marien pakken de punten op die door de gemeente opgepakt moeten worden. Er is op 2 december een overleg tussen WaWo en de gemeente om de punten rondom riolen, groen en verzakkingen te bespreken om af te stemmen wie waar voor verantwoordelijk voor is m.b.t. die punten die onduidelijk zijn.

Vanuit de bewoners wordt nogmaals aangegeven dat de verzakkingen net langs de gevel besproken moeten worden. Dit is een structureel probleem en de oorzaak moet achterhaald en opgelost worden. Er wordt wel symptoom bestrijding gedaan (verzakkingen worden verholpen), maar het probleem wordt niet aangepakt. Er komt bij sommige gebouwen teveel water van de daken wat tot verzakkingen leidt. WaWo zegt toe dat breuken/knelpunten in het overleg tussen WaWo en gemeente zullen worden besproken.

De gemeente heeft de wens om het onderhoud van het openbaar groen op een normaal niveau te brengen (niveau B). Vanwege de financiële situatie van de gemeente is zij genoodzaakt om het niveau op C te houden (sober). Hierbij zal zij echter de veiligheid waarborgen.

 

Speeltuinen

In het vorige overleg is besproken dat er gekeken wordt hoe om te gaan met de speeltuinen en mogelijk twee grote i.p.v. verschillende kleine speeltuintjes te maken. Uit het overleg buitenruimte is echter naar voren gekomen dat de voorkeur van de bewoners uitgaat naar de huidige verdeling van kleine speeltuintjes. Na de jaarwisseling neemt Koen contact op met de bewoners om dit nader op te pakken.

 

Er is door afdeling BI een 0-meting gedaan (voor alle (aandachts-)wijken).  Deze gegevens worden beschikbaar gesteld aan iedereen.

Op termijn zal er een nieuwe meting gedaan worden om de resultaten van de actiepunten te kunnen meten.

 

Met de actieplannen die in de verschillende aandachtsgebieden zijn gemaakt zal één actieplan worden gemaakt. De verwachting is dat dit in januari klaar is. Zodra dit klaar is zal er zo snel mogelijk vorm aan gegeven worden.

Dit weerhoudt de aanwezigen er echter niet van om nu continuïteit te geven aan de punten die zijn besproken. Zaken die opgepakt moeten worden, zullen opgepakt worden door de betrokken partijen.

 

Bewoners willen graag op de hoogte blijven van alle thema’s en zullen van al deze thema’s de verslagen ontvangen.

 

Informatie van na de vergadering.

Inmiddels is het gemeentelijk onderzoek naar het functioneren van het rioolstelsel klaar. De riolering is nu 50 jaar oud en kan dus nog zeker 10 jaar mee. Het systeem functioneert goed, is niet verzakt of lek. Wel is geconstateerd dat er veel vet (frituurvet enz.) en schoonmaakdoekjes door het riool worden gespoeld. Dat veroorzaakt verstoppingen. Daar moeten de bewoners op worden aangesproken.

 

 aandachtsgebied MUWI1 -Sociaal


14 oktober 2020Gespreksverslag bijeenkomst Thema Sociaal MUWI1 d.d. 14 oktober 2020

Aanwezig: Rob van Veen, Paul Joormann,  Hanneke Brinkman, Peter Piso, Hans Riemens, Kirsten Ebeli, Helene de Jong, Agnieska van Maren, Xochitl de Vries, Mark Olsthoorn,  Kees, Schrieks, Jelle Gerritsen, Pleun Onderdelinden,

Afwezig: Corrie Kortleven, Doris Paalvast, Mitchell Scheers, Lucia van der Laarse, Parmy Makkink, David de Beer, Dieuwertje Roukema, Mandy van Eert, Kelly Haaitsma, Eva Thier, Mark van der voort

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

 

Er gebeurt al heel veel in de wijk MUWI1. Doel van de bijeenkomst Sociaal:

• Wat kan beter

• Wat is daar voor nodig

• Wat zijn belemmeringen

• Wie kan een bijdrage leveren

Zijn er nieuwe ideeën die geprobeerd kunnen worden, voorbeelden van ergens anders, experimenten etc.

Onderwerpen:

1. “Samen” o.a. sociale cohesie, dienstverlening op maat en kracht in de wijk/voldoende vrijwilligers

2. Onderwijs, zorgen voor voldoende perspectief

3. Participatiewet/armoede: bestrijden van werkloosheid en daarmee samenhangende armoede

 

1. “Samen” o.a. sociale cohesie, dienstverlening op maat en kracht in de wijk/voldoende vrijwilligers

Wat er al gebeurt:

• Minters

o Dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten

o Onderdeel van kernteam

o Participatie

• Stichting Aan Zet

o Aanwezig op de scholen (nu in coronatijd wel meer afstand)

▪ Scholen sturen ouders en kinderen door naar de Stichting

o Activiteiten in Buurtpunt Ambacht

o Huisbezoek (op verzoek van de school en op afspraak)

o “Lift je leven” en “Samen leren”à veel impact

o Mond tot mond reclame zorgt voor nieuwe cliënten

o Vertrouwen van personen die werken bij Stichting Aan Zet

o Laagdrempeligheid

• Buurtpunt

o Centraal punt in de wijk voor samenkomst diverse disciplines

• Bibliotheek

o Helpen bij het maken van leeskilometers

o Hebben veel leuke ideeën (maar kunnen niet alles tegelijk

o Haak- en Breicafé (ouderen samen handwerken en contacten leggen)

• Bewonerscommissie

o Veel contact met bewoners in de buurt

o Spreekbuis naar diverse instanties zoals WaWo, Wijkteam, Gemeente e.d.

o buurtambassadeurs

• Voetbalvereniging CWO

o Organiseren samen met het VIB activiteiten en richten zich daarbij op MUWI1 en maken zo de verbinding

▪ Workshops en buiten activiteiten

o BSO is bij CWO ingetrokken

• Fonds Schiedam Vlaardingen: ondersteuning middelen voor kinderen

• Scholen zijn met elkaar in gesprek

• Stroomopwaarts stuurt nieuwsbrief met diverse thema’s om cliënten te informeren

• Coach & Co à maatjesproject voor minder-/meerderjarigen

Wat kan er beter:

• Meer met de basisscholen om de tafel

• Kortere lijnen tussen diverse disciplines

• Samenwerking tussen diverse instanties

o Visitekaartjes bij elkaar leggen

o Hulpbehoevende vragen of zij gebeld mogen worden door bepaalde instanties zodat die de benodigde hulp kunnen bieden

• Samen optrekken bij aanpak laaggeletterdheid

• Het samen gestructureerd organiseren van activiteiten in de wijk waarbij WaWo/Gemeente samen optrekken met de bewoners

• CWO zoekt meer vrijwilligers. Er is werk genoeg.

• Communicatie:

o Taalbarrière

o Waar is wat te vinden

o Hoe kan men hulp krijgen

o Hoe kunnen we hulpzoekenden bereiken

o Welke communicatiekanalen (krant/flyers worden niet -voldoende- gelezen)

o Wellicht een filmpje via Facebook op Taalniveau B1

• Scholen betrekken bij hulpverleningen (zij hebben de netwerken)

o Scholen kunnen aanmelden

o Instanties als St. Aan Zet en Stroomopwaarts kunnen naar de school komen

o Formulierenbrigade

• Bereik van kinderen met hulpvraag. Vlaardingen zit op het landelijk gemiddelde, maar Stroomopwaarts ziet graag een stijging van 3 of 4%. De schoolpas heeft een bereik van 80% van de hulpbehoevende kinderen.

o Welk percentage hiervan maakt geen gebruik van de andere regelingen en wat is hiervan de oorzaak?

▪ Ouders niet zozeer de behoefte omdat het veel werk met zich mee brengt

▪ Meer problematiek in die gezinnen

• Bewoners (met middeninkomens) in het algemeen krijgen het (nu met de coronacrisis maar ook daarvoor) alleen maar slechter, maar er zijn niet meer aanvragen voor financiële hulpverlening.

o Mogelijk doordat corporaties coulanter zijn met betalingsachterstanden?

o Dit kan betekenen dat er over enige tijd een groter aantal aanvragen gaat komen. Zijn de instanties daarop voorbereid?

• Hoe bereiken we de hulpbehoevenden zonder kinderen?

• Buurtambassadeurs kunnen rol spelen in verbinding tussen hulpbehoevenden en instanties.

• Een website waar in eenvoudige taal en zeer overzichtelijk

o Gewezen wordt naar de gezochte hulp

o Gewezen wordt op de mogelijkheden

o Juist voor inwoners zichtbaar

o Rekening houdend met laag geletterdheid en taalbarrière

• Ook professionals weten soms niet wat er allemaal mogelijk is aan hulpverlening.

• Het bereiken van de ouderen

o Eenzaamheid

o Hulp bij onderhoud van bijvoorbeeld de tuin

o Hoe meer verbinding met bewoners om hen heen

• Garantie veiligheid voor zowel hulpvragers als hulpverleners (privacy, VOG)

• Vanuit de Bibliotheek en Stichting Aan Zet gaat men proactief naar de wijk toe

o Goed bottom up te inventariseren wat de behoefte is en daar de partijen bij zoeken en coördineren à Minters

o Wat betreft laaggeletterdheid kan de Bibliotheek een rol vervullen

Andere ideeën of activiteiten die meer ondersteuning nodig hebben:

• Adoptiegezinnen

o Verbinding tussen diverse generaties en culturen

• Koffieochtend (veel tijd om te organiseren – graag hulp bij)

o Borgen van de mogelijkheid dat bewoners iedere week kunnen komen. (halen/brengen, buurtbus?)

o Inventariseren welke behoefte er is in de wijk

o Opbouwwerk kan meedenken voor een stevig fundament

• Project Veerkracht

o Vanuit de gemeente activiteiten organiseren

o Zoeken ambassadeurs (hebben er nu 40)

o Helpen met organiseren activiteiten voor verbinding

• Argos/Humanitas à buddy’s/maatjes

• Huisartsenpraktijk De Hooge Hoed kan mogelijk meedenken over diverse zaken m.b.t. eenzaamheid

• Project Prettig wonen met een zgn. Allesweter

o Idee van de huurdersraad en loopt nu in Hoofdstedenbuurt (experiment van 2 jaar)

o De Allesweter heeft een rol binnen een complex

▪ Bewoners kennen de Allesweter en deze zorgt voor verbinding met instanties.

“Gluren bij de buren”:

• Hoe gaat bijvoorbeeld Rotterdam om met het bereiken van hulpbehoevenden?

• In Delft is een folder beschikbaar waarin alle instanties genoemd worden (is in Vlaardingen geweest)

o Is in geïnvesteerd en onderzoek naar gedaan, maar werkt niet.

 

Samenwerkingsverbanden:

• Bibliotheek wil graag meedenken

• Stichting Aan Zet komt al bij hulpbehoevenden thuis

o Helpen bij doorsturen naar andere instanties zoals Stroomopwaarts en Minters

2. Onderwijs, zorgen voor voldoende perspectief

Wat goed gaat:

• Activiteiten van CWO

o Elke woensdagmiddag voor jonge kinderen 16:30 tot 17:30 training en vriendjes mogen mee

o Goede balans soort kinderen

o Voor oudere kinderen de mogelijkheid een maand gratis mee te trainen

• Visnet

o Naschoolse activiteiten

Wat beter kan:

• Lift je leven van Stichting Aan Zet levert een goede bijdrage

o Niet alle kinderen hebben een computer

▪ Leraren zijn tijdens Corona deur aan deur gegaan

▪ Meer problemen dan gedacht

• Naschoolse activiteiten bij alle scholen in de wijk en kinderen een veilig alternatief bieden voor thuis en hen op die manier stimuleren à Kind centraal

o Workshops

o Creatieve vorming

o Sociale ontwikkeling

o Huiswerkbegeleiding

o Natuureducatie ouder & kind

o Ouders bij activiteiten betrekken

▪ Leefstijl

▪ Opvoeding

▪ Betrekken bij wat kinderen doen

o Hoeft niet in de school, kan ook bij buurtvrouw, buurtpunt, CWO

o Samenwerking met instanties

o Ouders vragen (niet verplichten) vrijwilligerswerk te doen

 

3. Participatiewet/armoede: bestrijden van werkloosheid en daarmee samenhangende armoede

Ideeën die besproken worden:

• Kunnen vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding krijgen zonder dat ze hiervoor gekort worden op hun (bijstands-)uitkering

o Bewoners zonder werk worden gestimuleerd iets voor de wijk te doen en krijgen ze het financieel wat breder

o Inventariseren of dit als pilot ingezet kan worden om vrijwilligerswerk te stimuleren

▪ Is een eerste opstap naar een baan

▪ Biedt mensen afleiding en daarmee een beter psychisch welbevinden

o In de Westwijk nu een pilot voor de groep werkzoekenden bij wie het normale traject van assessment te zwaar is (via Stroomopwaarts)

▪ Van thuiszitten naar vrijwilligerswerk

▪ Van vrijwilligerswerk naar betaalde baan.

Kan nu breder ingezet worden omdat er weinig werkzoekenden gebruik van maken. Als dit beter werkt dan gericht aan werk helpen gaan werkconsulenten hier in alle wijken mee aan de slag. Evaluatie is uitgesteld. Rob van der Veen gaat dit gesprek aan.

Noot: Als een vrijwilliger een vergoeding krijgt voor zijn diensten, wordt dit niet gekort op de uitkering (maar regulier werk heeft altijd voorrang op vrijwilligerswerk

• Er zijn mensen die, door diverse factoren, nooit meer aan werk kunnen komen. Kan hier maatwerk geleverd worden door regels te schrappen?

Noot: De gemeente moet hier goedkeuring voor geven. De gemeente kan beboet worden indien goedkeuring gegeven wordt als het niet kan.

• Er zijn nu diverse regelingen waarbij hulpbehoevenden financieel ondersteund kunnen worden

o Waarom niet alle regelingen bij elkaar optellen en één budget per gezin beschikbaar stellen

▪ Niet meer budget, maar meer keuzevrijheid

▪ Heft in eigen handen nemen

o In MVS verband is Vlaardingen bezig met Stichting Urgente Noden

▪ Op maat bekijken wie op deze manier geholpen is

o In aandachtsgebieden mogen de randjes van de regels opgezocht worden om te inventariseren of dat oplossingen biedt.

 

Wat verder besproken is:

Op verzoek van onder andere de bewoners, wordt het volgende overleg in de middag gepland. Meer bewoners hebben dan de mogelijkheid om mee te denken en het project wordt dan niet voor hen maar van hen.

Vanaf 2021 worden regels omtrent de AVG op een aantal punten versoepeld. Hierdoor is het mogelijk om de registers van bijstand en schulden te koppelen en zo gericht contact op te nemen met hulpbehoevenden

 

Actiepunten:

• Communicatie

o Buurtambassadeurs (meertalig) aanstellen

Door Stichting Aan Zet, Scholen en Voorzieningen (huisarts, Buurtpunt, Buurtvrouw)

o Website à duidelijk, overzichtelijk simpel (taalniveau B1)

• Eenzaamheid

o Join us

o Haak- en breicafé

o Adoptiegezinnen

Door: instanties zoals Argos, Humanitas, Bibliotheek

• Onderwijs

o Voor kinderen stimulerende omgeving creëren

▪ Goede naschoolse voorzieningen

• Alle scholen breed i.s.m. netwerk

▪ Huiswerkbegeleiding

▪ Workshops/activiteiten

• Aanpak armoede

o Doen van maatschappelijk nuttig arbeid met vrijwilligersvergoeding

o Alle regelingen:

▪ Ruimere regeling

▪ Al het geld op een hoop

o Stichting Noodfonds of Stichting Urgente Noden

o Integratieconsulenten

• Wijkbedrijf

o Aanvragen bij Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen

 

Vervolgstappen:

• Verder uitwerken

• Met bewoners en partijen bespreken

• Met communicatie in gesprek

o Hoe communiceren naar de wijk

o Hoe toetsen bij bewoners

Toezeggingen:

• Mark informeert naar het netwerk van Doris

• Hanneke doet een rondgang bij bewoners

• Rob gaat gesprek aan om pilot van de Westwijk ook in MUWI1 in te zettenaandachtsgebied MUWI1 -verbinding/spontane activiteiten


18 november 2020


Gespreksverslag bijeenkomst Thema Verbinding/ Spontane Activiteiten MUWI1

Datum: 18 november 2020

Aanwezig: Rob van Veen, Paul Joormann, Corrie Kortleven, Hanneke Brinkman, Peter Piso, Sergej Fedorin, Parmy Makking, Gaby van Houten, Lucia van der Laarse, Doris Paalvast, Kees Schrieks, Anneke van de Ven,

Afwezig: Camien den Haan, Amber Noordegraaf, Mustafa Baysaloglu, Nicole van der Wal, Mark van der Voort, Jos Wetters, Mitchel Scheers, Koos Reijerkerk

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

Doel van deze digitale bijeenkomst:

Activiteiten benoemen en afspreken wie zich aan die activiteit verbindt en wie de aanjager zal zijn.

Ook wordt besproken wat er eventueel voor nodig is.

 

Thema Groen en klussen

- Doel:

o Bewoners helpen die dit niet meer zelf kunnen

▪ Bewoners iets te doen geven om bezig te zijn (ad hoc) zoals bijv. verslaafden

- Benodigd:

o Tuingereedschap, zoals bezem, snoeischaren, harken enz.

o Ruimte om gereedschap op te slaan. Genoemd zijn:

▪ Een garage in de wijk (kopen)

▪ Een container (eventueel opgefleurd door de jeugd)

▪ Een schuurtje/gebouwtje bij Tante Suus

▪ Oude bankgebouw aan de Van Hogendorplaan

▪ Winkelpand aan de Van Hogendorplaan

▪ Locatie Speeleiland (maar ligt wel uit de wijk)

o Iemand die begeleiding/sturing geeft

o Een vaste ploeg die ondersteuning biedt (bijvoorbeeld via Pameijer)

- Tijdspad: eind dit jaar

- Wie: Rob (aanjager) Corrie, Parmy, Doris, iemand van Minters en Pameijer

o Corrie en Parmy à zicht op garages in de verkoop

o Rob à overleg met Pameijer

o Parmy à pand via WaWo mogelijk

o Rob à overleg met Tante Suus

 

Verder kwam ter sprake m.b.t. thema Groen en klussen:

Sommige problemen van bewoners worden niet opgelost met een kop koffie of een activiteit. Doorverwijzing op korte termijn is belangrijk (valt ook onder Thema Sociaal). Bij voorkeur wijk MUWI1 voorrang geven bij hulpverleningstrajecten om wachttijd te verkorten. Dit moet besproken worden met Minters.

 

Thema Activiteiten (op straat niveau)

Iedereen is het er over eens dat de activiteiten op straat niveau of zelfs op portiekniveau georganiseerd moeten worden. Dit kan ad hoc. Bijvoorbeeld door aan te bellen bij bewoners met de vraag of ze mee willen doen met een activiteit

- Activiteiten die genoemd zijn:

o Schoonmaakactie

o Buiten speeldag - veiligheid

o Leren, sporten en spelen combineren (bijv. aandacht voor taal)

o Knutselen (bijvoorbeeld beneden in een portiek)

o Informeren en informatie toegankelijk maken (welke hulp kan gevraagd worden)

o Boekenfiets

o Voorleesexpress

o Leesmaatjes (aandacht voor taal)

o Speel aan huis

▪ Speelgoed voor fijne motoriek

▪ Spelotheek Ikkie (abo € 10,00 per jaar) in Schiedam

o Inzichtelijk maken voor bewoners welke gratis activiteiten er zijn in de omgeving

o Lift je leven

o Balkongym

- Benodigd:

o Iemand die de kar trekt

o Materialen voor activiteit (knutselspullen, potloden, enz)

o Stagiaires voor speel aan huis traject

o Stagiaires voor Lift je leven

- Wie: Doris, Parmy, Corrie, Gaby

o Doris eventueel met VIB à activiteiten op straatniveau

o VIB + Stichting Aan Zet à voorleesexpress in combi met spelen

▪ Lucia neemt contact op met Kirsten Ebelie of Eva Thier

o Parmy en Doris à huis aan huis gesprekken

o Gaby à inventariseren welke activiteiten voor 12+-ers

 

Kort samengevat activiteiten met prioriteit:

1. Groen project

2. Activiteiten op straat niveau (Doris en Parmy)

a. Horen wat er speelt

b. In samenwerking met Corrie

c. Met bewoners

d. In het moment à handen nodig in de vorm van stagiaires of scholieren

Rob heeft contacten bij Lentiz en MBO’s

e. Officieel pilot opzetten

i. (maatschappelijke) stageplek voor scholieren VO en MBO

ii. Begeleiders om stagiaires om pilot te begeleiden (Doris o.a.)

3. Voorleesexpress (speel, sport en taal) (Lucia)

4. Opvolging – hulpverlening – snel oppakken door professionals

 

Middelen

Nu activiteiten bekend zijn, kan gekeken worden hoe dit vorm te geven en budget te vragen bij Fonds Schiedam Vlaardingen. Te denken valt aan:

- Berging van gereedschap

- Gereedschap

- Knutsel, speel en spel spullen

 

Vervolg van het traject

Er wordt een terugkoppeling ingepland met als doel:

- Bespreken stand van zaken

- Onderzoeken bij welke acties hulp nodig is

- Inventariseren welke middelen nodig zijn

 aandachtsgebied MUWI1 -Buitenruimte

28/10, schouw 24/09,Naschrift dd 4 november 2020. Nav.28/10


Beste deelnemers van Thema Buitenruimte MUWI1,

 

Rob van der Veen en Paul Joormann hebben met Ming Wong (teamleider beheer openbare ruimte) en Marien van ’t Hof (teamleider wijkbeheer) naar aanleiding van het thema buitenruimte het volgende afgesproken:

 

Marien gaat met zijn opzichter voor bestratingen buiten de punten nalopen van de schouw, die met bestratingen te maken hebben. Daarna maken ze een plan wanneer wat kan worden aangepakt. In ieder geval worden de opritjes bij de bomen-wig, die al heel lang op het verlanglijstje staan, binnenkort aangelegd.

 

Marien gaat binnenkort met zijn opzichter voor groen door de wijk, om de punten uit de schouw van het groen te bekijken en een plan te maken. Ze kijken dan ook naar welke onderdelen voor de gemeente zijn en welke voor Waterweg Wonen. Daarna vindt afstemming met Waterweg Wonen plaats over de aanpak.

 

In januari zal er een grote snoei-actie door de gemeente worden gedaan.

 

Iedere drie jaar wordt een boom-veiligheids-onderzoek gedaan in alle wijken van de stad. Marien zal nagaan wanneer MUWI weer aan de beurt is.

 

Binnenkort zal door Wijkbeheer een extra schoonmaak actie worden gedaan, om de wijk een beter aanzien te geven. Dat wil zeggen bladeren en vuil van de straten vegen en rommel opruimen.

 

Ming zal een onderzoek instellen naar de staat van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Daarna volgt een overleg met Waterweg Wonen over de aanpak van de wateroverlast. Dat is een lastig en complex probleem wat niet zomaar even opgelost zal zijn. Gemeente en Waterweg Wonen moeten daarin samen naar oplossingen zoeken.

 

Er komt een apart overleg met de bewonerscommissie en gemeente over de speelplaatsen. Hoeveel speelplaatsen, waar moeten die zijn, hoe gaat het onderhoud, enzovoort.

 

Ik vertrouw erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten

Namens Rob van der Veen en Paul Joormann

 

 Vanessa de Baan


28 oktober 2020

Gespreksverslag bijeenkomst Thema Buitenruimte MUWI1

Aanwezig: Rob van Veen, Paul Joormann, Corrie Kortleven, Hanneke Brinkman, Peter Piso, Mustafa Baysaloglu, Ming Wong, Hans Engelchor, Marien van ‘t Hof

Afwezig: Parmy Makking, Doris Paalvast, Fouzia Neijari, Mitchell Scheers, Koen Swanenburg, Jos Wetters, Sergej Fedorin, Kees Schrieks, Mark Swager, Brian Hooplot

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

Terugblik Thema Wonen MUWI1

In thema Wonen zijn een aantal punten naar voren gekomen die betrekking hebben op de Buitenruimte en die zijn aangemerkt als “prioriteit”:

1. Onderhoud Panden

• Lekkage

• Gevelreiniging (gepland)

• Afvoer hemelwater

• Schimmel

2. 1x per week ophaalroute Grofvuil

• Bevorderd recycling van bijvoorbeeld meubels

3. Achterstallig onderhoud buitenruimte in 2021 aanpakken

• Bestrating rond bomen

• Riolering

• Speelplekken  

 

Resultaten Schouw

Voor de resultaten van de schouw wordt gewezen naar het document dat naar aanleiding daarvan is opgemaakt. Niet iedereen heeft de resultaten van de schouw ontvangen, dus een korte samenvatting wordt gegeven. Het is niet de bedoeling om deze in dit overleg opnieuw te bespreken. Het is niet van alle punten duidelijk wie welke punten moet oppakken en daar is enige discussie over.

(Actie: Ming en Marien – overzicht van de schouw doornemen en hun punten, de punten waar twijfel over is bespreken zij met WaWo + terugkoppelen overige deelnemers schouw)

 

Wateroverlast

Inspecties riolering worden regelmatig uitgevoerd. Daarbij is geen achterstand in de planning. Waar wateroverlast is, zal gekeken worden naar de oorzaak van het probleem.

Bij extreme regenbuien van de laatste jaren, komen de straten blank te staan. De gemeente heeft de voorkeur om het regenwater in de grond te laten zakken i.p.v. dit af te voeren via de riolering.

De gemeente begeleidt het verkeer in geval van wateroverlast/calamiteiten.

Het straatwerk heeft de functie van een “badkuip”. Het water kan in de grond zakken en deels via de riolering afgevoerd worden.

De wateroverlast in de tuintjes en de kelders zijn in principe de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel. Bij de huurwoningen is dat dus WaWo. De gemeente zal kijken of de wateroverlast in de tuinen en kelders terug te leiden is naar problemen met het riool, door verzakking of door een slechte aansluiting. Daar waar de gemeente niet verantwoordelijk is voor de wateroverlast wordt dit teruggekoppeld aan WaWo.

Opgemerkt wordt nog dat hemelwater niet goed weg kan lopen omdat kolken door bladeren verstopt raken. De gemeente controleert dit regelmatig. Gemeente geeft aan dat in de herfst de kolken vaker gecontroleerd worden om verstopping door bladeren te voorkomen of te verhelpen.

Mogelijk is er nog geen gescheiden stelsel regenwater/riool omdat de wijk al oud is.

Specifiek m.b.t. de Lobeliastraat zal Ming nakijken hoe de aansluiting bij het Riool is. Hij hoort nog graag of de wateroverlast alleen bij watercalamiteiten is of dat dit een structureel probleem is.

Parmy (WaWo) heeft overzicht van structurele/incidentele problemen m.b.t. wateroverlast.

(Actie: Ming – Punten waar wateroverlast nader laten onderzoeken of er problemen zijn met het riool en/of dat wateroverlast veroorzaakt wordt door bijv. verzakking, indien dit niet zo is: terugkoppeling naar WaWo)

(Actie: Ming – nakijken hoe aansluiting riool Lobeliastraat is en terugkoppelen aan bewoners of, indien nodig, WaWo)

 

Speeltuinen

De gemeente heeft in Thema Wonen aangegeven graag terug te gaan naar twee goed functionerende speeltuinen in wijk MUWI1. Belangrijk is in dat geval hoe deze goed bereikbaar te maken. Bewoners geven echter aan dat zij liever de kleine speeltuintjes handhaven omdat deze voor kleine kinderen beter bereikbaar zijn. De kleine speeltuintjes hebben wel aandacht nodig omdat speeltoestellen en bankjes hier en daar aan reparatie of vervanging toe zijn.

De bewoners rondom de speeltuin in de Hortensiastraat  houden de speeltuin veilig.

Voor alle speeltuintjes geldt dat er gekeken moet worden of deze juist gebruikt worden. Vooral rondom Lobeliastraat/Lavendelstraat zijn (veilig bereikbare) kleine speeltuintjes zeer gewenst. Rijgedrag maakt het hier gevaarlijk.

Een veilig lint door de wijk om kinderen veilig te laten oversteken is gewenst. Bewoners willen graag dat de zandbakken verwijderd worden. Wipkippen behouden, repareren of vervangen indien kapot.

(Actie: Koen Swanenburg informeren dat bewoners geen centralisatie van speeltuintjes willen, maar de huidige speelplekken willen handhaven en kapotte toestellen vervangen).

(Actie: BOR? – bijeenkomst met bewoners organiseren om speeltuintjes te bespreken)

(Actie: Rob/Koen – met Corrie, Mustafa, Hans en Rob bekijken wat mogelijk is budgettair gezien)

 

Woorden omzetten in actie

• Buiten de kaders durven denken

• Samen doen

• Niet door regels laten beperken

• Vertrekken vanuit de inhoud

• Communiceren naar bewoners wat gedaan wordt met de input

• Terugkoppeling stand van zaken

 

Financiën

Indien er te weinig budget is voor de wensen, moet/kan gekeken worden naar:

- (Co-)financiering door derden. Te denken valt aan Fonds Schiedam Vlaardingen.

- Wat is noodzakelijk

- Wat is gewenst

Indien wensen in het kader van Welzijn gevraagd worden (speeltuintjes kinderen) kan ook gekeken of er vanuit Welzijn gefinancierd kan worden.

Bij het aanpakken van bepaalde projecten/plannen is het goed bewoners vooraf te informeren over de financiële mogelijkheden om plannen om te kunnen zetten in actie.

Voor vrijwilligersvergoeding kan een aanvraag gedaan worden.

(Actie: Corrie – aanvraag voor vrijwilligersvergoeding)

(Actie: Rob – gevolgen voor bijstand / schuldsanering / uitkering navragen bij Stroomopwaarts)

(Actie: Rob – overleg met sociaal raadsman wat mogelijk is met betrekking tot vrijwilligersvergoeding)

 

Groen onderhoud

Winter snoei wordt deze winter uitgevoerd. Voor heel Vlaardingen is een MJOP. Iedere drie jaar worden de bomen in een bepaalde wijk gekeurd, ieder jaar een andere wijk. Sommige bomen worden jaarlijks gekeurd.

Samen met bewoners wordt gekeken naar klein onderhoud van groen (in bijvoorbeeld tuintjes van bewoners). In sommige gevallen wordt hiervoor een vrijwilligersvergoeding gegeven. (Zie ook Thema Sociaal)

Goede afstemming met WaWo is noodzakelijk welk groen voor rekening van de gemeente is en welk groen door WaWo onderhouden moet worden.

(Actie: BOR – afstemming met WaWo over verantwoordelijkheid onderhoud Groen)

 

Bestrating

In 2021 worden de punten uit de schouw m.b.t. het straatwerk uitgevoerd.

- Verzakkingen

- “invalide-inritten” (ook op de bomenwig)

- Overlast boomwortels

Waar nodig zullen grotere reparaties plaats vinden.

 

(Zwerf)afval

Bewoners uit de wijk ruimen nu vrijwillig zwerfafval op. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van pasjes, zullen zij hiermee stoppen omdat zij het vuil niet makkelijk weg kunnen gooien. Hiervoor moet een oplossing komen.

Wat betreft het zwerfafval op de Hogendorplaan wordt contact opgenomen met EZ. Winkeliers moeten aangesproken worden meer te doen aan het voorkomen van zwerfafval. Meer prullenbakken zou niet de oplossing zijn (bron: Nederland Schoon).

Zowel in Thema Wonen als in dit Thema Buitenruimte, wordt gevraagd om een wekelijkse ophaalronde op een vaste dag van grofvuil. Dit stimuleert recycling en voorkomt het ongeoorloofd bijplaatsen van grofvuil bij containers.

Bij volgend overleg pasjessysteem voor de containers bespreken met Sander/Fouzia.

(Actie: Hans – Wekelijkse grofvuil ronde met Irado bespreken)

 

Communicatie

Meer communicatie met bewoners is gewenst over:

- Snoei van bomen (Actie: Marien)

- Speelplekken (apart overleg voor opstarten)

- Afval Hogendorplaan

- Zaken die opgepakt worden in het algemeen; laten zien dat dingen gedaan worden en dat er geluisterd wordt naar bewoners

- Diverse kanalen voor communicatie gebruiken: Website MUWI, Babber en Buurbook

 

Opzet volgend overleg:

Zaken die nader zijn uitgewerkt/opgepakt doorspreken

 

 

Actiepunten:

Actiepunt

Wie

Overzicht van de schouw doornemen en hun punten, de punten waar twijfel over is bespreken zij met WaWo + terugkoppelen overige deelnemers schouw

Ming en Marien

Punten waar wateroverlast nader laten onderzoeken of er problemen zijn met het riool en/of dat wateroverlast veroorzaakt wordt door verzakking, indien dit niet zo is: terugkoppeling naar WaWo om probleem op te lossen

Ming

Nakijken hoe aansluiting riool Lobeliastraat is en terugkoppelen aan bewoners of, indien nodig, WaWo)

Ming

Geen centralisatie van speeltuintjes willen, maar de huidige speelplekken willen handhaven en kapotte toestellen vervangen

Koen

Bijeenkomst met bewoners organiseren om speeltuintjes te bespreken

BOR

Uitzoeken mogelijkheden budget speeltuintjes

Rob/Koen en bewoners

Afstemming met WaWo over verantwoordelijkheid onderhoud Groen

BOR

Bewoners informeren over snoei bomen

Marien

Aanvraag voor vrijwilligersvergoeding

Corrie

Gevolgen voor bijstand / schuldsanering / uitkering navragen bij Stroomopwaarts

Rob

overleg met sociaal raadsman wat mogelijk is met betrekking tot vrijwilligersvergoeding

Rob

Wekelijkse grofvuil ronde met Irado bespreken

Hans
Schouw 24 september 2020Vervuiling

Straatwerk

Groen

Woongebouwen

AndersVan Hogendorplaan

• Afvalbakken monitoren, overlopers;

• Winkeliers aanschrijven op vervuiling, o.a. 21a (olie)

• Duiven bij MVE

• Boodschappenwagens Aldi blokkeren trottoir


• Wens planten op de luifel (actie winkeliers)


Azaleastraat

• Hoek Goudenregenstraat: om overlast hondenpoep tegen te gaan en om de buurt een toegankelijke ontmoetingsplek te geven wordt met tante Suus een wijkdeal gesloten over het gebruik, beheer en onderhoud van de groenstrook rondom het eethuisje

Boterbloemstraat


8. Slecht bij 47, boomkrans, betonnen plaat, last van deelscooters

• Stoepverzakking bij Wissink tegenover 1-3

• Boomtoppen niet bijgehouden (Wel gedaan, jaarlijkse keuring, maar in 1 keer snoeien niet mogelijk)

• Bijhouden opschot bij Wissink: gebeurd maar in de zomerperiode niet bij te houden, enorme bloei

• Conifeerhaag bewoners 47 is gezet door bewoners van 2 mutaties ervoor. Huidige bewoners zitten met onderhouds / verwijderingsprobleem. Komt op meer plekken voor in de wijk.

• Vraag: mogen bewoners kopgevels schilderen / graffity

• Speeltuinen jaarlijks keuren?

Dotterbloemstraat


• Straatwerk nalopen en wat nodig is opknappen

• Straatwerk opritjes slecht

• Ontbreekt oprit tegenover nummer 10/12

• Tuintjes gemeente verwijderen (gevaarlijke situatie)

• Paaltjes verboden voor honden verwijderen

• Garage nummer 19 particulier, aanschrijven

• Fietsenrekken gewenst bij 18-20

Goudsbloemstraat


• Verzakking tgv Gasleiding tegenover 10-12

• Beplanting, hoge hagen 31-37. Gemeente of Waterweg Wonen?


• Stoeltjes achter 30-32 doorgegeven

• Fietsenrekken gewenst bij 26-28? machecken

• Speelvoorzieningen

Hortensiastraat


• Verzakkingen, erg slordige uitstraling,

• Opritje naast Hortensiastraat 13-15 moet opgeknapt worden (te steil)• Vervangen veelgebruikte bankjes bij 23 en 25,

• bewoner 23 en 25 uitgenodigd deelnemen aan themagroep Buitenruimte

• Hortensiastraat 30-32 veel fietsenrekken nodig.

• Speeltuin functioneert goed, verdient opknapbeurt

Klaproosstraat• Conifeer nummer 8


• Schuttingen verloederd, mensen in de schuldsanering

• Onderhoud tuinhuisjes slecht

• Voorstel ‘Social Deal tuinonderhoud’

Lavendelstraat


• Racebaan tussen de drempel, maatregelen?

• Alle opritjes nakijken• Hardrijden (en) door dealers

Lobeliastraat


• Alle opritjes nakijken

• Opritjes voor portieken realiseren (behalve bij wijkdeals) om tegengaan over de stoep rijden van scooters

• Groen bij 18-24

• Alle Opfleurtuinen van Waterweg Wonen en Gemeente nakijken inclusief tuin nummer 10


• Hardrijden (en) door dealers

• Parkeerplaats hoek Meidoornstraat: hanggroep, drankgebruik en troep op straat

Goudenregenstraat


• Hoek Lobeliastraat, onderhoud gewenst aan brug bij parkeerplaats (WB)

• Groen bij speelplaatsje is slaapplaats daklozen

• Wingerd tussen struiken

• Verzakkingen bij woongebouwen, zichtbaar aan de muren / fundering en hoogteverschil stoep lage huisjes, of hoge opstap trap portieken

• Tuinuitbreidingen, slechte schuttingen’

• Communicatie over groenbakken nodig, samen met bewonerscommissie

• Andere plek voor Iradocontainer bij CWO

Meidoornstraat

• Wig voor rolstoelers niet toegankelijk (behalve bij Hortensia en Boterbloemstraat)

• Rijden over parkeerplaats om drempel te ontwijken

• Groen tussen lobelia en lavendelstraat, achterkant woningen aanpakken

• Hoek Lobeliastraat: Lelijke groene uitslag flatgebouw

• Regenpijp Aldi sluit niet aan op de overloop vanaf het dak: dus aansluiten

• Tuinuitbreiding, bouwsels, verloedering (aanpak wenselijk)

• Coniferen in tuin bewoners tussen Klaproos en Lavendelstraat

KethelwegWingerd tussen struiken bij flat
 

Algemeen:

 

• Hele wijk wordt deze winter kortgezet

• Speelvoorzieningen worden besproken in aandachtsgebiedenaanpak thema ‘buitenruimte’

• Afstemming gewenst tussen aannemer, Waterweg Wonen, IPSE bewonerscommissie over verwijdering blik en ander afval uit gras vooraf aan maaiwerkzaamheden

• Groene uitslag op meerdere flatgebouwen

• Pasjes voor afvalcontainers (besluit b en w): gaat leiden tot veel bijplaatsingen, slecht voor de wijk

• Communicatie over aanpak buitenruimte (bespreken in Themagroep Buitenruimte)

• Afstemming Waterweg Wonen en Gemeente over wat van wie is  / onderhoud openbaar toegankelijk gebied wenselijk,

• Deelscooters versperren soms op diverse plekken de doorgang op de stoep

• Nalopen van het straatwerkHartelijke groet,

Corrie Kortleven

0640580441